2014 Yılı TTK Uygulama Takvimi İle İlgili Hatırlatmalar klavuzu

İstanbul SMMM Odası tarafından hazırlanan 2014 Yılı TTK Uygulama Takvimi İle İlgili Hatırlatmalar klavuzu aşağıdaki gibidir.   31.12.2013 1) 2013 ve 2014 YILLARINA AİT YASAL DEFTERLERİN ONAY TARİHLERİ Ticari...

İstanbul SMMM Odası tarafından hazırlanan 2014 Yılı TTK Uygulama Takvimi İle İlgili Hatırlatmalar klavuzu aşağıdaki gibidir.

 

31.12.2013

1) 2013 ve 2014 YILLARINA AİT YASAL DEFTERLERİN ONAY
TARİHLERİ
Ticari Defterler 2013 Yılı
Defterlerin
Kapanış Onayları
Son Tarih
2014 Yılı
Defterlerin Açılış
Onayları Son
Tarih
2014 Yılında
Kullanılacak
Defterlerin Ara
Onayı
Yevmiye 30.06.2014 31.12.2013 31.01.2014
Envanter Kapanış onayı yok 31.12.2013 31.01.2014
Defter-i Kebir Kapanış onayı yok 31.12.2013 31.01.2014
Pay Defteri Kapanış onayı yok 31.12.2013
Yönetim Kurulu
Karar Defteri
31.01.2014 31.12.2013 31.01.2014
Genel Kurul Toplantı
ve Müzakere Defteri
Kapanış onayı yok 31.12.2013

** Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri: Yeterli sayfa olduğu takdirde açılış
onayına gerek duyulmadan 2014 yılında kullanılmaya devam edilecektir.
** Pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda
açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi
edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. Yeni defterin açılış onayının
yapıldığı sırada noter, eski deftere veya zayi belgesine, yeni defterin açılış onayının
yapıldığını tarih ve sayıyı belirterek şerh düşer. Eski defterde veya zayi belgesinde söz
konusu şerhi gören noter tekrar bir açılış onayı yapamaz.
** Zayi Belgesi; TTK 82.maddenin b fıkrasının 7.bendinde açıklandığı şekliyle temin
edilir. ‘’Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgelerin; yangın, su
baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama
süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde
ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge
verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin
toplanmasını da emredebilir.’’
** Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde açılış onayı ile yevmiye
defteri ve yönetim kurulu karar defterinde noter kapanış onayı aranmaz. 2
** Açılış onayları yapılırken, meslek mensupları 2012 yılında aldıkları şifreleri
kullanarak defter listeleri üzerinden güncelleme, silme ya da eklemeler
yapabileceklerdir.
** Defter tasdiklerinin noter aracılığı ile yapıldığı durumlarda aranan Ticaret Sicil
Tasdiknamesinin, tasdiknamede değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği
durumlarda eski tarihli de kullanılabileceği ve aslının notere ibraz edilerek bir örneğin
de noterlikçe saklanması gerekmektedir.

01.01.2014

2) 01.01.2014 TİCARİ BELGELERDE YER ALACAK BİLGİLER

6102 sayılı TTK Madde 39 ikinci fıkra gereği ticari belgelerde yer alacak
bilgilere ilişkin yükümlülük 01.01.2014 tarihi itibariyle başlayacaktır.

14.02.2014
3) ŞİRKET SERMAYELERİNİN ASGARİ TUTARA YÜKSELTİLMESİ:
Halka Kapalı Anonim Şirketlerin esas sermayelerinin en az 50.000 TL sı, ve
Limited Şirketlerin esas sermayelerini en az 10.000 TL sına yükseltmeleri için
belirlenen süre 14.02.2014 tarihinde sona erecektir.

4) OYDA İMTİYAZ ÖNGÖREN ESAS SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN
DEĞİŞTİRİLMESİ
6102 sayılı TTK’ nun 479 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sınırı
aşan sayıda oyda imtiyaz öngören esas sözleşme hükümlerinin mevcut şirket
esas sözleşmelerinde TTK ile uyumlu hale getirilmesi için belirlenen süre
14.02.2014 tarihinde sona erecektir.
28.02.2014

5) TOPLULUK ŞİRKETLERİNDE BAĞLILIK VE HÂKİMİYET
RAPORLARININ HAZIRLANMASI
Topluluk şirketlerinde bağlılık ve hâkimiyet raporlarının 28.02.2014 tarihine
kadar hazırlanarak yönetim kurullarının onayına sunulması gerekmektedir.

31.03.2014

6) ŞİRKET GENEL KURULLARININ YAPILMASI:
Anonim ve Limited Şirketlerin ‘şirket organların seçimi, finansal tabloların,
yönetim kurulunun yıllık raporunun incelenmesi, kârın kullanım şeklinin,
dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesi, yönetim kurulu
üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer
konulara ilişkin konularda görüşülmek üzere’ planladıkları genel kurullarını,
TTK ilgili hükümlerine göre 31.03.2014 tarihine kadar yapmaları
gerekmektedir. Ancak, genel kurulların belirlenen sürede yapılamadığı
durumlarda cezai müeyyide uygulanmadığından, şirketler belirlenen tarihten
sonra da genel kurullarını yapabilmektedirler.

7) BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ

Bağımsız denetime tabi şirketlerin kapsamını belirlemede, a) Aktif toplamı
yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası b) Yıllık net satış hasılatı ikiyüzmilyon ve
üstü Türk Lirası c) Çalışan sayısı beşyüz ve üstü olarak dikkate alınacaktır.
Belirlenen bu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap dönemi
aşması halinde, devam eden hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi
olacak şirketlerin bağımsız denetçi seçimi, şirket genel kurulunca 31.03.2014
tarihine kadar yapılmalıdır.

8) BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN HAZIRLANMASI

Bağımsız Denetim Sözleşmesinin hazırlanması 31.03.2014 tarihine kadar
yapılmalıdır.

9) YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Yıllık Faaliyet raporunun hazırlığı genel kurulda görüşülmek üzere 31.03.2014
tarihine kadar yapılmalıdır.

10) ŞİRKET İÇ YÖNERGESİNİN TESCİLİ

2013 yılında yapılması gereken olağan genel kurullarının yapmayan ve iç
yönergelerini tescil ettirmeyen anonim şirketler 31.03.2014 tarihine yapılacak
genel kurullarda iç yönergelerini tescil ettirmeleri gerekmektedir.

01.07.2014

11) ŞİRKET SÖZLEŞMELERİNİN TTK’YA UYUMLU HALE
GETİRİLMELERİ

Anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited şirketlerin şirket
sözleşmelerini, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyumlu
hale getirmeleri için öngörülen süre 1/7/2014 tarihine kadardır.

12) GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

Anonim şirketin esas sözleşmesinde veya bir limited şirketin şirket
sözleşmesinde genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına ilişkin 6102 sayılı
TTK na uyumlu hale getirilmesi için belirlenen süre 01.07.2014 tarihinde sona
erecektir.

13) ŞİRKETLERİN WEB SİTESİ HAZIRLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Bağımsız Denetime Tabi Şirketler, web sitelerini 01.07.2014 tarihine kadar
hazırlamaları gerekmektedir.

14) ŞİRKET TOPLULUKLARINDA KAYIPLARIN
DENKLEŞTİRİLMESİ

Bir bağlı şirketin 6102 sayılı TTK’nun 202.ci maddesinin birinci fıkrası
kapsamına giren kaybı veya kayıpları varsa bunların denkleştirilmesi veya ilgili
şirkete kaybı veya kayıpları denkleştirecek istem haklarının tanınması için son
tarih Yürürlük Kanunu Madde 18 de belirlendiği gibi 01.07.2014 dür.

2014 Yılı TTK Uygulama Takvimi İle İlgili Hatırlatmalar klavuzu için lütfen tıklayınız.

Kategoriler
GüncelMuhasebe
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR