60-G Kapsamında GSS li Olanların Geçici İş Göremezlik Ödeneği

Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla; İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için, Sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların...
Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla;
İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için, Sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçuncü gününden başlamak üzere her gün için,
Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için,
Sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için,
geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
4(b) bendine göre sigortalı sayılanlara iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenir.
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir.
Bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşirse, geçici iş göremezlik ödeneklerinden en yükseği verilir.
Part-time Çalışanların Eksik Günleri
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre Part-time çalışan sigortalıların 01.01.2012 tarihinden itibaren 30 günden eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları gerekmektedir.
01.01.2012 tarihinden itibaren ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların Sağlıktan faydalanabilmeleri için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlamaları gerekecektir.
Bunun iki yolu vardır.
1-İsteğe Bağlı SGK Primi Ödemek İsteyenler
Part-time çalışan sigortalılar eksik günlerini İsteğe Bağlı Sigortalı olarak 30 güne tamamlayabilirler. İsteğe Bağlı Sigorta Primi ödeyenler, hem emeklilikle ilgili primlerini hem de genel sağlık sigortası primlerini ödemiş olacaklar. İsteğe bağlı sigorta primleri emeklilik açısından SSK (4/a) sigortalılığına sayılacaktır.
2-Sadece Genel Sağlık Sigortası (GSS) Primi Ödemek İsteyenler
01.01.2012 tarihinden itibaren 30 günden eksik günlerini sadece Genel Sağlık Sigortası Primi Ödemek İsteyen Part-time Sigortalılar aile içindeki kişi başına düşen gelirin tespiti için gelir testi yaptırmaları gerekmektedir.
Her iki durumda da 30 güne tamamlanan eksik gün süreleri “kısa vadeli sigorta kolları primi”diyebilinen “İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası, Hastalık Sigortası ve Analık Sigortası”, primi ödenmediği için geçici iş göremezliğin şartı olan “iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı”nda belirtilen 90 günün hesabına dâhil edilmemektedir.
60-g Kapsamında GSS li Olanlar
Yapılacak gelir testi sonucunda, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte biri ve üzerinde olduğu tespit edilenler, 60. maddenin birınci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılıyorlar. Yani bunlar “60/g’li” oluyor ve genel sağlık sigortası primlerini gelir durumuna göre kendileri ödüyorlar.
60/g Kısmi süreli çalışanlar kapsamında tescil kaydı bulunan sigortalılar, Medula sisteminde “60/g kapsamında sigortalı olanlar” şeklinde gözüktüğü için son bir yılda 90 prim günü olmasına rağmen doğum halinde analık sigortasından sağlanan geçici iş göremezlik ödeneği alamamaktadırlar.
Rapor Başlangıç Tarihinden Önceki 10 Gün İçerisinde Bir Gün Dahi Olsa Çalışmış Olmak
4/a, 4/b, 4/c kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar, Zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren on gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. 10 günlük süre dolduktan sonra bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle bakmakla yükümlü olduğu kişiler dâhil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar (5510/67). Eğer 90 günleri yoksa işten ayrıldıktan sonraki 10 günlük süre dolunca bunların genel sağlık sigortasından yararlanma hakları sona erer. Bu durumda olanların herhangi bir işte çalışmadan sağlık yardımlarından yararlanmaya devam edebilmeleri için genel sağlık sigortası primlerini kendilerinin ödemesi gerekir.
10.01.2013 tarih 6385 Sayılı Kanuna göre “Ayrıca, lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler”.

MUHASEBENET
Mehmet Fatih GELERİ

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

 

Kategoriler
Sosyal Güvenlik
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR