Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Artırım Süreleri 14 Şubat 2014 Tarihinde Sona Ermektedir

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN ASGARİ SERMAYE ARTIRIM SÜRELERİ 14 ŞUBAT 2014 TARİHİNDE SONA ERMEKTEDİR ÖZET : 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un “Asgari Sermaye”...

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN ASGARİ SERMAYE ARTIRIM SÜRELERİ 14 ŞUBAT 2014 TARİHİNDE SONA ERMEKTEDİR
ÖZET
:
6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un “Asgari Sermaye” başlığını taşıyan 20’nci maddesi hükmüne göre, anonim şirketlerin asgari sermayelerini 50.000 TL’ye ve limited şirketlerin 10.000 TL’ye çıkartmaları için gerekli olan süre, 14 Şubat 2014 tarihi itibariyle sona ermektedir.
Sermayelerini bu tutarlara artırmayan şirketler, bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılacaklardır.
Sermayenin Türk Ticaret Kanununda öngörülen tutara yükseltilmesi için yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı aranmamakta, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınmaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332’nci maddesinde anonim şirketlerin asgari sermayesi ile ilgili olarak aşağıdaki düzenleme yer almaktadır.
IV – En az sermaye tutarı
MADDE 332- (1) Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye ellibin Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüzbin Türk Lirasından aşağı olamaz. Bu en az sermaye tutarı Bakanlar Kurulunca artırılabilir.
(2) Bu Kanun anlamında kayıtlı sermayeli anonim şirketlerde başlangıç sermayesi, kuruluşta ve sisteme ilk geçildiğinde haiz olunması zorunlu sermayedir; çıkarılmış sermaye ise, çıkarılmış payların tümünün itibarî değerlerinin toplamını temsil eder.
(3) Halka açık olmayan anonim şirketler gerekli şartları artık haiz olmadıkları takdirde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alarak kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilecekleri gibi, bu sisteme alınırken aranan nitelikleri kaybettiklerinde, istemleri bulunmasa bile aynı Bakanlık tarafından sistemden çıkartılırlar.
(4) 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 12 nci maddesi hükmü saklıdır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332’nci maddesinde anonim şirketlerin asgari sermayesi ile ilgili olarak aşağıdaki düzenleme yer almaktadır.

maddesinde ise aşağıdaki düzenleme yer almaktadır.
I – En az tutar
MADDE 580- (1) Limited şirketin esas sermayesi en az onbin Türk Lirasıdır.
(2) Bu maddede yazılı en az tutar, Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir.
Buna göre anonim şirketlerin asgari sermayesinin ellibin Türk Lirasından ve limited şirketlerin asgari sermayelerinin onbin Türk Lirasından az olmaması gerekmektedir.
6103 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN’un Asgari Sermaye başlığını taşıyan 20’nci maddesinde ise aşağıdaki düzenleme yer almaktadır.
I – Asgarî sermaye
MADDE 20 – (1) Anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde sermayelerini, anılan Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde öngörülen tutarlara yükseltirler; aksi hâlde mezkûr sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar.
(2) Sermayenin Türk Ticaret Kanununda öngörülen tutara yükseltilmesi için yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı aranmaz, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır ve şartları bulunsa bile 6762 sayılı Kanunun 389 uncu ve Türk Ticaret Kanununun 454 üncü maddeleri uygulanmaz. Bu fıkra hükümleri, bu Kanunun 26 ve 28 inci maddeleri uyarınca yapılacak esas sözleşme değişiklikleri için toplanacak genel kurullara da uygulanır.
(3) Halka açık olmayan anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine, daha sonra bu sisteme geçmelerine, sermayelerini artırmalarına, kayıtlı sermaye tavanını yükseltmelerine, sistemden çıkmalarına ve çıkarılmalarına, yönetim kurulunun imtiyazlı ve primli paylar ihracına, rüçhan haklarını kanun çerçevesinde sınırlamasına ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak tebliğle; tescil ve ilâna dair hususlar ise Türk Ticaret Kanununun 26 ncı maddesine göre çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.

(4) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birinci fıkrada yazılı süreyi birer yıl olarak en çok iki defa uzatabilir.
Buna göre 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 14 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlandığı dikkate alındığında, üç yıllık süre 14 Şubat 2014 tarihi itibariyle dolmaktadır.
Bu durumda asgari sermayelerini anonim şirketlerin 50 .000 TL’ye ve limited şirketlerin 10.000 TL’ye çıkartmaları için gerekli olan süre 14 Şubat 2014 tarihi itibariyle sona ermektedir. Sermayelerini bu tutarlara artırmayan şirketler, bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılacaklardır.
Saygılarımızla…

Yazar : TÜRMOB
Sayfa Sayısı : 3
Yayın Yılı : 2014
Yayıncı : TÜRMOB
Yayın No :
ISBN :
Eklenme Tarihi : 27.01.2014
Yayın Hakkında: : Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Artırım Süreleri 14 Şubat 2014 Tarihinde Sona Ermektedir
Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Muhasebecilerde / Mali Müşavirlerde Zorunlu Olarak Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Başlıyor

  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Serbest Meslek Makbuzu , Sevk İrsaliyesi ve Müstahsil Makbuzu belgelerinin elektronik ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına imkan veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı. (26.08.2017)...
 • Muhtasar Beyanname Değişikliği hk

  “MUH” kodlu muhtasar beyannamenin “Ekler” bölümünde yer alan “İşyeri/İşçi Bilgileri” kulakçığında değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerimizin beyanname düzenleme programını (BDP) güncellemeleri gerekmektedir....
 • GİB’den Duyuru

  2017/2. Dönem Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler kısmında değişiklik olması nedeniyle beyanname alımına 10 Temmuz 2017 tarih itibariyle başlanacaktır....
 • 3 Yıl Vergi Yok

  2016 yılının başında 6663 sayılı torba yasa ile yürürlüğe giren genç girişimciye teşvik uygulaması birçok mükellef tarafından bilinmiyor. Söz konusu teşvik uygulaması önemli avantajlar sağlıyor, ancak uygulama oldukça sınırlı...