Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Artırım Süreleri 14 Şubat 2014 Tarihinde Sona Ermektedir

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN ASGARİ SERMAYE ARTIRIM SÜRELERİ 14 ŞUBAT 2014 TARİHİNDE SONA ERMEKTEDİR ÖZET : 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un “Asgari Sermaye”...

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN ASGARİ SERMAYE ARTIRIM SÜRELERİ 14 ŞUBAT 2014 TARİHİNDE SONA ERMEKTEDİR
ÖZET
:
6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un “Asgari Sermaye” başlığını taşıyan 20’nci maddesi hükmüne göre, anonim şirketlerin asgari sermayelerini 50.000 TL’ye ve limited şirketlerin 10.000 TL’ye çıkartmaları için gerekli olan süre, 14 Şubat 2014 tarihi itibariyle sona ermektedir.
Sermayelerini bu tutarlara artırmayan şirketler, bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılacaklardır.
Sermayenin Türk Ticaret Kanununda öngörülen tutara yükseltilmesi için yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı aranmamakta, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınmaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332’nci maddesinde anonim şirketlerin asgari sermayesi ile ilgili olarak aşağıdaki düzenleme yer almaktadır.
IV – En az sermaye tutarı
MADDE 332- (1) Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye ellibin Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüzbin Türk Lirasından aşağı olamaz. Bu en az sermaye tutarı Bakanlar Kurulunca artırılabilir.
(2) Bu Kanun anlamında kayıtlı sermayeli anonim şirketlerde başlangıç sermayesi, kuruluşta ve sisteme ilk geçildiğinde haiz olunması zorunlu sermayedir; çıkarılmış sermaye ise, çıkarılmış payların tümünün itibarî değerlerinin toplamını temsil eder.
(3) Halka açık olmayan anonim şirketler gerekli şartları artık haiz olmadıkları takdirde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alarak kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilecekleri gibi, bu sisteme alınırken aranan nitelikleri kaybettiklerinde, istemleri bulunmasa bile aynı Bakanlık tarafından sistemden çıkartılırlar.
(4) 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 12 nci maddesi hükmü saklıdır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332’nci maddesinde anonim şirketlerin asgari sermayesi ile ilgili olarak aşağıdaki düzenleme yer almaktadır.

maddesinde ise aşağıdaki düzenleme yer almaktadır.
I – En az tutar
MADDE 580- (1) Limited şirketin esas sermayesi en az onbin Türk Lirasıdır.
(2) Bu maddede yazılı en az tutar, Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir.
Buna göre anonim şirketlerin asgari sermayesinin ellibin Türk Lirasından ve limited şirketlerin asgari sermayelerinin onbin Türk Lirasından az olmaması gerekmektedir.
6103 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN’un Asgari Sermaye başlığını taşıyan 20’nci maddesinde ise aşağıdaki düzenleme yer almaktadır.
I – Asgarî sermaye
MADDE 20 – (1) Anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde sermayelerini, anılan Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde öngörülen tutarlara yükseltirler; aksi hâlde mezkûr sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar.
(2) Sermayenin Türk Ticaret Kanununda öngörülen tutara yükseltilmesi için yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı aranmaz, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır ve şartları bulunsa bile 6762 sayılı Kanunun 389 uncu ve Türk Ticaret Kanununun 454 üncü maddeleri uygulanmaz. Bu fıkra hükümleri, bu Kanunun 26 ve 28 inci maddeleri uyarınca yapılacak esas sözleşme değişiklikleri için toplanacak genel kurullara da uygulanır.
(3) Halka açık olmayan anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine, daha sonra bu sisteme geçmelerine, sermayelerini artırmalarına, kayıtlı sermaye tavanını yükseltmelerine, sistemden çıkmalarına ve çıkarılmalarına, yönetim kurulunun imtiyazlı ve primli paylar ihracına, rüçhan haklarını kanun çerçevesinde sınırlamasına ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak tebliğle; tescil ve ilâna dair hususlar ise Türk Ticaret Kanununun 26 ncı maddesine göre çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.

(4) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birinci fıkrada yazılı süreyi birer yıl olarak en çok iki defa uzatabilir.
Buna göre 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 14 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlandığı dikkate alındığında, üç yıllık süre 14 Şubat 2014 tarihi itibariyle dolmaktadır.
Bu durumda asgari sermayelerini anonim şirketlerin 50 .000 TL’ye ve limited şirketlerin 10.000 TL’ye çıkartmaları için gerekli olan süre 14 Şubat 2014 tarihi itibariyle sona ermektedir. Sermayelerini bu tutarlara artırmayan şirketler, bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılacaklardır.
Saygılarımızla…

Yazar : TÜRMOB
Sayfa Sayısı : 3
Yayın Yılı : 2014
Yayıncı : TÜRMOB
Yayın No :
ISBN :
Eklenme Tarihi : 27.01.2014
Yayın Hakkında: : Anonim ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Artırım Süreleri 14 Şubat 2014 Tarihinde Sona Ermektedir
Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • KDV Beyannamesi Hazırlarken Bunları Yapmayın

  Değerli okurlar, mesleğe yeni başlayanların KDV beyannamesi hazırlarken özellikli hususlarda sıklıkla yanlışlıklar yaptıkları görülmüştür. Bu nedenle bu hafta, KDV beyannamesi hazırlarken bilinmesi gereken özellikli noktaların neler olduğuna teorik ve...
 • SPK-TMS ve TTK Açısından Borca Batıklık Durumu

  Yeni 6102 sayılı TTK. İle birlikte hem TTK’ya göre ve Vergi Usul Kanununa (VUK) göre hazırlanan bilançolar ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanan bilançolar karşımıza gelmeye başlamıştır....
 • Danimarka’nın ‘sabrı tükendi’: Vergi dairesi kapatılıyor

  Danimarka Başbakanı Lars Løkke Rasmussen dün düzenlediği basın toplantısında 12 yıl önce kurulan Danimarka Vergi Dairesi’nin (Skat) kapatılacağını açıkladı. Rasmussen, kurulduğu günden bu yana skandallarla çalkalanan Danimarka Vergi Dairesi’nin...
 • KDV’de İngiliz modelinin detayları

  Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV uygulamasında yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını, İngiliz modelini değerlendirdiklerini açıklamıştı. Bakan Ağbal’ın açıklamasına göre sistem değişikliğine gidilerek, başta KDV iadesi olmak üzere aksayan yönler...