Aralık sonuna kadar faturaları alın ki KDV’sini indirebilin

EKİ GÜNDÜZ / VERGİ PORTALI Aralık sonuna kadar faturaları alın ki KDV’sini indirebilin Yılsonu kapanışının yaklaşması dolayısıyla; hesap döneminin kapanışından sonra gelen faturalarda yer alan Katma Değer Vergisi’nin indirimi konusundaki aşağıdaki...
EKİ GÜNDÜZ / VERGİ PORTALI
Aralık sonuna kadar faturaları alın ki KDV’sini indirebilin

Yılsonu kapanışının yaklaşması dolayısıyla; hesap döneminin kapanışından sonra gelen faturalarda yer alan Katma Değer Vergisi’nin indirimi konusundaki aşağıdaki hususları hatırlatmak istiyorum.
1. Belge tarihi 2013, içerik 2013, kayıt tarihi 2014 olması durumunda
Geç gelen fatura ve belgelerde yer alan KDV’nin indirim konusu yapılabilmesi için belgelerin ilgili dönemin yasal defterlerine VUK’ta yer alan yasal kayıt süresi içinde kaydedilmiş olması gerekmektedir. KDV beyanname verme süresinden sonra ancak yasal kayıt süresi içinde geçmiş yıl defterlerine kaydedilen belgelerde yer alan KDV’nin ilgili dönem KDV beyannamesi düzeltilerek indirim konusu yapılması mümkün olmaktadır.
Kayıt süresi bitmeden defterlerin kapatılmış olması veya belgelerin kayıt süresinin sonrasında gelmesi ve belgelerin 2014 yılına kaydedilmesi durumunda belgelerde yer alanKDV’nin indirim konusu yapılmasının doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Söz konusu belgelerde yer alan KDV dahil tutarın 2014 yılı 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları hesabına kaydedilmesi ve 2013 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde indirim (Mali İdare daha önce bu görüşte olmasına rağmen fikir değiştirebilir), 2014 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde de KKEG olarak dikkate alınması gerektiği görüşündeyiz.
2. Belge tarihi 2014 içerik 2013, kayıt tarihi 2014 olması durumunda
2014 yılı 681 hesaba kaydedilen 2014 tarihli belgelerde, vergiyi doğuran olay 2013 yılında meydana gelmiş ise belge tarihi 2014 olsa bile KDV’nin indirim konusu yapılmaması, KDV dahil tutarın 2014 yılı 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları hesabına kaydedilmesi ve 2013 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde indirim (Mali İdare daha önce bu görüşte olmasına rağmen fikir değiştirebilir), 2014 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nde de KKEG olarak dikkate alınması gerektiği görüşündeyiz. Bu duruma ilişkin olarak, 2013 yılında fiilen verilen bir eğitime ilişkin faturanın 2014 tarihli düzenlenmesi, 2013 yılında sevk irsaliyesi ile teslim edilen mala ilişkin faturanın 2014 tarihli olması gibi örnekler verilebilir.
Konuya ilişkin olarak 119 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nde KDVK’nın 29. maddesine atıfta bulunularak “…..Bir başka deyişle vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı içerisinde kanuni defterlere kaydedilmeyen fatura ve benzeri belgelerde yer alan KDV tutarlarının indirimi ve iade hesabına dahil edilmesi mümkün değildir.” hükmünün yer aldığını hatırlatmak isteriz.
Yukarıdaki açıklamalarımız ve ilgili tebliğ gözönünde bulundurulduğunda; bu tür dönem atlayan faturaların KDV indiriminin eleştiriye açık olduğunu önemle hatırlatmak isteriz.Dolayısıyla KDV indirim hakkından yararlanabilmek adına, dönem içinde alınan mal ve hizmetlere ilişkin olarak düzenlenecek olan faturaların, dönem kapanışından önce teminedilmesinin büyük önem arz ettiğini önemle vurgulamak isteriz.
3. Sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek KDV’lerin indirimi
Mali İdare sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenen KDV’lerin de ancak ilgili dönemde indirilebileceği, sonraki dönemlerde indirilemeyeceğini ifade etmeye başlamıştır.
Bu nedenle 2013 ile ilgili royalty, lisans, hizmet bedeli vb. ödemelerin faturalarının en geç Aralık 2013 tarihli alınmasında fayda bulunmaktadır.
Kaynak:Dünya Gazetesi
(http://www.dunya.com/aralik-sonuna-kadar-faturalari-alin-ki-kdvsini-indirebilin-154003yy.htm)

 

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Muhasebecilerde / Mali Müşavirlerde Zorunlu Olarak Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Başlıyor

  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Serbest Meslek Makbuzu , Sevk İrsaliyesi ve Müstahsil Makbuzu belgelerinin elektronik ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına imkan veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı. (26.08.2017)...
 • Muhtasar Beyanname Değişikliği hk

  “MUH” kodlu muhtasar beyannamenin “Ekler” bölümünde yer alan “İşyeri/İşçi Bilgileri” kulakçığında değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerimizin beyanname düzenleme programını (BDP) güncellemeleri gerekmektedir....
 • GİB’den Duyuru

  2017/2. Dönem Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler kısmında değişiklik olması nedeniyle beyanname alımına 10 Temmuz 2017 tarih itibariyle başlanacaktır....
 • 3 Yıl Vergi Yok

  2016 yılının başında 6663 sayılı torba yasa ile yürürlüğe giren genç girişimciye teşvik uygulaması birçok mükellef tarafından bilinmiyor. Söz konusu teşvik uygulaması önemli avantajlar sağlıyor, ancak uygulama oldukça sınırlı...