Askerlik ve Doğum Borçlanmasına Zam

2013 Yılının bitimine sayılı günler kaldığı bugünlerde borçlanma yapmak isteyenler için ekonomik borçlanma süreleri de azalmaya başlamıştır. 31/12/2013 Tarihine kadar borçlanma yapmak isteyenler SGK İl yada SGM müracaat etmeleri...

2013 Yılının bitimine sayılı günler kaldığı bugünlerde borçlanma yapmak isteyenler için ekonomik borçlanma süreleri de azalmaya başlamıştır.

31/12/2013 Tarihine kadar borçlanma yapmak isteyenler SGK İl yada SGM müracaat etmeleri halinde yürürlükteki mevcut SPEK üzerinden borçlanma yapacaklardır.

01/07/2013 -31/12/2013 Tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırı: 34,05 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 221,33 TL

YAZILI MÜRACAAT VE FORMÜL

“Borçlanma Talep Dilekçesi” ile beyanda bulundukları prime esas kazanç üzerinden, prime esas kazanç beyanında bulunulmaması halinde ise borçlanma tutarı, asgari günlük kazanç tutarı üzerinden hesaplanacaktır.

Prime esas günlük kazanç alt sınırı asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise prime esas günlük kazanç alt sınırının altı buçuk katıdır. Borçlanma tutarı (Borç Tutarı = Belirlenen Günlük Kazanç x % 32 x Borçlanılacak Gün Sayısı) formülüne göre hesaplanacaktır

41’inci MADDE BORÇLANMADA ESAS ALINIYOR

DOĞUMA AİT SÜRELER

Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri,

SSK kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri,

ASKERLİK SÜRELERİ

Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,


MEMURLAR AYLIKSIZ İZİN SÜRELERİ

4-1(c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,


DOKTORA SÜRESİ

Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal

doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,


AVUKATLARIN STAJ SÜRESİ

Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

GÖZALTI SÜRESİ

Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

GREV SÜRESİ

Grev ve lokavtta geçen süreleri,

HEKİMLERDE FAHRİ ASİSTANLIK SÜRESİ

Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

SEÇİMLERDE İSTİFA EDENLER

Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden

ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN EKSİK KALAN SÜRELERİ

Bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,

1416 SAYILI KANUNA GÖRE YURTDIŞINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN YURTDIŞI ÖĞRENİM SÜRELERİ

Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır. Kısmi Süreli  borçlanılacak sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmiş olması halinde, genel sağlık sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin borçlanma tutarı % 20 oranı üzerinden hesaplanır.

BORÇLANMALAR 1 AY İÇİNDE ÖDENİR

Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri

hizmetten sayılmaz.


BORÇLANMALAR SİGORTALILIK SÜRESİNİ GERİYE ÇEKER

Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde,

sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür.

TAHSİSDE BORCUN ÖDENMESİ

Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda, ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır.


YURTDIŞI SÜRELERİNİN BORÇLANILMASI:

3201 Sayılı Kanununa göre borçlanma yapmak isteyenler SGK müracaat ederlerse kazançlı çıkacaklardır.

3 ay içinde borçlarını ödemeleri gerekecektir.

Başvuru Esası:

Sigortalının borçlanmaya esas günlük kazancının tespitinde, adi posta veya kargo ile gönderilen veya SGK doğrudan verilen borçlanma dilekçesinin SGK  kayıtlarına intikal ettiği tarih, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak gönderilenlerde ise postaya verildiği tarih esas alınacaktır.


Ödeme Zamanı:

Tahakkuk ettirilen borç tutarı, ilgiliye iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilecek, PTT alındısının ilgiliye teslim edildiği tarih borcun tebliğ tarihi olacaktır. Hesaplanan borç, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde sigortalı veya hak sahipleri tarafından Kuruma ya da Kurumun anlaşmalı olduğu bankalara ödenecek, bir ay içinde (YURTDIŞI İÇİN BU SÜRE 3 AY)ödenmeyen borçlanmalar ise geçerli sayılmayacaktır. Borcun bir ay içinde tamamının ödenmemesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

SONUÇ:

31/12/2013 Tarihine kadar borçlanma yapacaklar acele etmeleri halinde SPEK gelecek artış oranından etkilenmeyecekler.

Prime esas günlük kazanç alt sınırı asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise prime esas günlük kazanç alt sınırının altı buçuk katıdır. Borçlanma tutarı (Borç Tutarı = Belirlenen Günlük Kazanç x % 32 x Borçlanılacak Gün Sayısı) formülüne göre hesaplanacaktır.

5510/41 Maddesine gore“Borçlanma Talep Dilekçesi”  borçlanma yapılacaktır.

Borçlanma için SGK şahsen yada posta,resmi posta esaslarına gore yapılacaktır.

5510/41 göre borçlanmaların 1 ay içinde ödenmesi,3201 göre Yurtdışı Borçlanma 3 ay içinde ödeme yapılacaktır.

Eski Memurlar Memur Maaş katsayısı esas alınacaktır.

Hatalı borçlanmalar SGK tarafından iade edilmektedir.

 

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=6546

Kategoriler
Sosyal Güvenlik
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR