Az Vergi Ödeme Formülü

Birden fazla işyerinde çalışanların ikinci işverenden aldığı ücret toplamı 25 bin lirayı aşarsa vergi ödeyecek. Az vergi ödemek için bildirilecek şirketi belirlemek size kalmış. Ücretler esas olarak stopaj (vergi...

Birden fazla işyerinde çalışanların ikinci işverenden aldığı ücret toplamı 25 bin lirayı aşarsa vergi ödeyecek. Az vergi ödemek için bildirilecek şirketi belirlemek size kalmış.

Ücretler esas olarak stopaj (vergi kesintisi) yoluyla kaynakta vergilendiriliyor. Vergi, işveren tarafından ücretten kesilip, vergi dairesine ödeniyor. Buna göre de tek işverenden alınan ücretlerin tutarı ne olursa olsun beyan edilmesi gerekmiyor. Ancak birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenlerden aldığı ücret toplamı 2012 yılında 25 bin lirayı aşanların, 25 Mart Pazartesi akşamına kadar ücret gelirlerini yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeleri gerekiyor. Ayrıca, yıl içinde stopaj yoluyla vergilendirilmemiş olan ücretlerin de beyan edilmesi gerekiyor.

Sınır 25 bin lira

25 bin liralık beyan sınırın aşılıp aşılmadığı belirlenirken, dikkate alınmayacak ilk işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından belirleniyor. Belirleme yapılırken ücret tutarı ya da çalışma süresi gibi ölçütler dikkate alınmıyor.

Örneğin, iki ayrı işverenden ücret gelir olan İsmail Bey, birinci işverenden 50 bin lira, ikinciden 15 bin lira ücret geliri elde etmiş. İsmail Bey 50 bin lira ücret aldığı işvereni birinci işveren olarak belirlediğinde, diğer işverenden aldığı ücret (15 bin lira), 25 bin liralık beyan sınırını aşmadığı için beyanname vermesi gerekmiyor.

Yabancı ülkelerde bulunan işverenlerden alınan ve stopaj yoluyla vergilendirilmemiş olan ücretlerin ise tutarına bakılmaksızın beyan edilmesi gerekiyor.

Vergisi nasıl hesaplanacak?

– Yıl içinde elde edilen ücret gelirlerinin tamamı beyana dahil olacak.

– Yıl içinde kesilen sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primi işçi payı indirilecek.

– Varsa diğer indirimler (sakatlık indirimi, şahıs sigorta primi ve BES katkı payı vb.) yapılacak.

– Kalan tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanacak.

– Yıl içinde kesilen gelir vergisinin asgari geçim indirimi mahsup edilmeden önceki tutarı, hesaplanan vergiden mahsup edilecek.

– Ücreti yıl içinde kesinti yoluyla vergilendirilmemiş olanlarda asgari geçim indirimi tutarı, hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecek.

– Kalan tutarın yarısı mart, diğer yarısı ise temmuz aylarında iki taksitte ödenecek.

Avukat kazanmasa da beyanname verecek

Ticari ve zirai kazancı gerçek usulde vergilendirilen esnaf, tüccarlar ve çiftçiler ile doktor, avukat, mali müşavir gibi serbest meslek erbabının ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç elde etmemiş olsalar da 25 Mart akşamına kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekiyor.

Ticari, zirai ve mesleki kazançların dışında kalan gelirlerin beyanında ise beyan sınırları, istisna tutarları ve gelir üzerinden yapılan vergi kesintilerinin nihai vergi olması gibi kıstaslar dikkate alınıyor.

Bu bağlamda, 2012 yılında elde edilen (ticari işletmelere dahil olmayan) ve hiçbir şekilde beyan edilmeyecek, başka gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de beyannameye dahil edilmeyecek gelirler genel olarak şöyle;

MENKUL KIYMETTE

– TL ve döviz cinsi banka mevduat faizleri, repo gelirleri, özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları,

– Menkul kıymet otaklık kazançları,

– 1 Ocak 2006’dan itibaren ihraç edilen Hazine bonosu ve devlet tahvilleri faiz gelirleri ile kazançlar,

– 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvillerinden elde edilen faiz gelirleri ile 20 bin lirayı aşmayan alım satım kazançları,

– 25 bin lirayı aşmayan eurobond faiz gelirleri,

– Borsa kazançları vs.

DİĞER GELİRLER

– SGK ve Özel Sandıklardan alınan emekli, dul ve yetim aylıkları,

– Tek işverenden alınan ücret,

– Birden fazla işverenden alınmış olmakla beraber, birden sonraki işverenden alınan ve tutarı 25 bin lirayı aşmayan stopaj yoluyla vergilendirilmiş ücretler,

– 1.290 lirayı aşmayan, tevkifata ve istisnaya konu olmayan off-shore ve yabancı ülke bankalarındaki hesaplardan elde edilen faiz ve alacak faizi gibi menkul sermaye iratları ile gayrimenkul sermaye iratları,

– 07.10.2001’den itibaren düzenlenen şahıs sigorta poliçeleri dolayısıyla sigorta şirketleri ile BES şirketlerince yapılan ödemeler.

Faiz gelirinin vergisi

Gerçek kişiler tarafından elde edilen eurobond faiz gelirleri ‘menkul sermaye iradı’, alım-satım kazancı ise ‘değer artış kazancı’ sayılıyor. İster 1 Ocak 2006’dan önce, ister bu tarihten sonra ihraç edilmiş olsun, elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde beyan usulü uygulanır. Faiz gelirinin vergilendirmesinde ihraç tarihi önem taşımazken; alım satım kazancının verilendirilmesinde ihraç tarihi önem taşıyor.

Kur farkı gelir sayılmaz

Eurobondlar döviz cinsinden ihraç edildiklerinden, ödeme sırasında oluşan kur farkları gelir sayılmıyor. Yalnızca faiz geliri dikkate alınıp, yabancı para cinsinden elde edilen faizin, elde edildiği dönemdeki TL karşılığı faiz geliri sayılıyor. Vergi uygulaması bakımından devlet tahvili gibi değerlendirilen eurobondlardan elde edilen faiz gelirleri, ‘yüzde 0’ vergi kesintisine tabi olup, stopaja (vergi kesintisine) tabi tutulmuş menkul sermaye iradı sayılıyor.

İhraç tarihi önemli

Eurobond alım satım kazançlarında ihraç tarihine göre farklı yöntem uygulanıyor. Eurobondun 1 Ocak 2006’dan önce ihraç edilmiş olması halinde, kazanç tutarına 20 bin liralık istisna uygulanacak. 20 bin liradan fazla ise aşan kısım üzerinden vergi ödenecek. 1 Ocak 2006’dan sonra ihraç edilmişseistisna uygulanmayacak.

İşte kazanç hesabı

Eurobond alım-satım kazancının hesabında;

– Eurobond alış bedelinin, alış tarihindeki döviz alış kuru esas alınarak TL’ye çevrilecek

– Bulunan bedel, satışın yapıldığı ay hariç olmak üzere 1 Ocak 2006’ya kadar TEFE, bu tarihten itibaren ise ÜFE artışı kadar artırılarak ‘maliyet bedeli’ tespit edilecek

– Satış bedelinin, satış tarihindeki döviz alış kuru esas alınarak TL karşılığı bulunacak,

– Satış bedelinden, endekslenmiş alış bedeli ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderler düşülerek, alım-satım kazancı hesaplanacak.

– Beyan sınırını aşan faiz gelirleri ile istisna tutarını aşan alım-satım kazançları, 26 Mart Pazartesi akşamına kadar beyan edilecek.

Kaynak: http://haber.gazetevatan.com/Haber/519010/4/Yazarlar

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Muhasebecilerde / Mali Müşavirlerde Zorunlu Olarak Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Başlıyor

  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Serbest Meslek Makbuzu , Sevk İrsaliyesi ve Müstahsil Makbuzu belgelerinin elektronik ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına imkan veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı. (26.08.2017)...
 • Muhtasar Beyanname Değişikliği hk

  “MUH” kodlu muhtasar beyannamenin “Ekler” bölümünde yer alan “İşyeri/İşçi Bilgileri” kulakçığında değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerimizin beyanname düzenleme programını (BDP) güncellemeleri gerekmektedir....
 • GİB’den Duyuru

  2017/2. Dönem Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler kısmında değişiklik olması nedeniyle beyanname alımına 10 Temmuz 2017 tarih itibariyle başlanacaktır....
 • 3 Yıl Vergi Yok

  2016 yılının başında 6663 sayılı torba yasa ile yürürlüğe giren genç girişimciye teşvik uygulaması birçok mükellef tarafından bilinmiyor. Söz konusu teşvik uygulaması önemli avantajlar sağlıyor, ancak uygulama oldukça sınırlı...