Kategori: Denetim

 • Hangi Durumlarda Şirketlere Denetçi Olunamaz ?

  TTK’nın 400. maddesinin birinci fıkrasında, ilgili şirketlere denetçi olunamayacak durumlar sayılmıştır; Denetlenecek şirkette pay sahibiyse, Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa, Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin veya bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi,...
 • 10 Soruda Bağımsız Denetim

  1- Bağımsız denetim nedir? Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, uluslararası finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen...
 • BOBİ FRS İle İlgili En Çok Sorulan 10 Soru ve Cevabı

  Bildiğiniz üzere, KGK tarafından geçtiğimiz hafta sonu BOBİ FRS kısaltmasıyla Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı yayımlanmıştır. BOBİ FRS ile en çok merak edelin 10 sorunun cevabını burada bulabilirsiniz. 1- BOBİ FRS kimler tarafından uygulanacak? Bu Standart, bağımsız denetime tâbi olup TMS/TFRS uygulamayan işletmelerin uygulayacakları finansal...
 • SPK-TMS ve TTK Açısından Borca Batıklık Durumu

  Yeni 6102 sayılı TTK. İle birlikte hem TTK’ya göre ve Vergi Usul Kanununa (VUK) göre hazırlanan bilançolar ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanan bilançolar karşımıza gelmeye başlamıştır. Yazımız, borca batıklık halinin tespiti konusunda özellikle muhasebecileri, bilirkişileri, bağımsız denetçileri ve mahkemeleri ilgilendirmektedir. Malum, yeni TTK nın 397 ila...
 • SPK Bağımsız Denetçilerle İlgili 15.06.2017 Tarih ve 24/818 Sayılı Kararı

  Kurulumuz tarafından sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarında çalışan bağımsız denetçilerin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) tarafından faaliyet izninin askıya alınması halinde, Seri:X, No:22 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Tebliğ”inin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 4’üncü maddesinin (a) fıkrası çerçevesinde, anılan bağımsız...
 • KGK Tarafından 2016 Yılı İncelemelerine İlişkin Yıllık İnceleme Raporu Yayımlanmıştır.

  Bağımsız denetimde gerekli kalite ve güveni sağlamak amacıyla Kurumumuz tarafından bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler nezdinde 2016 yılında yapılan incelemeler tamamlanmış olup, yapılan incelemelerin sonuçları Yıllık İnceleme Raporuyla kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Söz konusu Raporda, 2016 yılında yapılan dosya incelemelerinin yanı sıra, 2014 ve 2015 yıllarında Kurumumuzca denetim kuruluşları...
 • KDV’de İngiliz modelinin detayları

  Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV uygulamasında yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını, İngiliz modelini değerlendirdiklerini açıklamıştı. Bakan Ağbal’ın açıklamasına göre sistem değişikliğine gidilerek, başta KDV iadesi olmak üzere aksayan yönler giderilecek. Bizde çok sık şikayet konusu olan KDV iadesi sisteminin yarattığı finansal yükler, İngiliz modelinde yok. En önemlisi grup şirketleri...
 • Yenileme Fonunda Duran Kar Sermayeye Eklenir Mi ?

  Soru: Yenileme Fonunda Duran Kar Sermayeye Eklenir Mi ? Cevap: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 328 inci maddesinde “Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kar ve zarar hesabına geçirilir. İşletme hesabı esasında defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç defteri...
 • Asgari Ücret 2017

  2017 yılı asgari ücret açıklandı. 2017 yılı yeni asgari ücret aylık brüt 1.777,50 TL, aylık net 1.404,06 TL, günlük brüt 59,25 TL olarak belirlendi. %8 ‘lık bir artış yapıldı. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 1.777,50 TL TL, net 1.404,06...
 • Silikon Vadisi devlerinin vergi kaçırma şeması

  Avrupa Birliği’nin teknoloji devi Apple’a kestiği 14,5 milyar dolarlık vergi cezası gündeme bomba gibi düştü. Üç yıldır devam eden soruşturmada, İrlanda’da Apple’a sağlanan vergi avantajının AB yasalarını çiğnediğine hükmetti. Bu ceza AB’nin tek bir şirkete kesmiş bulunduğu cezalar arasında en büyüğü. Fakat belli ki sonuncusu olmayacak. Çünkü ABD’nin Silikon...
 • Apple’dan AB vergi borcu kararına tepki

  Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, Avrupa Birliği’nin (AB), İrlanda’daki faaliyetlerinden dolayı şirkete 13 milyar avro (14,5 milyar ABD dolar) geriye dönük vergi borcu çıkarma kararını haklı bulmadığını bildirdi. Cook, yaptığı yazılı açıklamada, AB’nin söz konusu kararını “benzeri görülmemiş” olarak nitelendirdi. Apple’ın, İrlanda’daki vergi yasalarının yürütülmesinden sorumlu kamu kuruluşlarından...
 • Unutulma Hakkı

  1- İlk Değerlendirme  Unutulma hakkı; gündemde olmayan, yani güncellik taşımayan bir haber veya resimden dolayı kişilik hakları her gün, her saat ve her dakika ihlal edilen veya ihlal edilmeye dair somut tehlike ile karşı karşıya kalan insanların, gerçeklik taşısalar bile güncel olmayan haber, fotoğraf veya görüntülerin yer aldığı kamuoyuna...
 • Vergi incelemelerinde mükellefe online takip imkanı

  Maliye Bakanı Ağbal, mükelleflerin hazırladıkları portal ile artık vergi incelemelerinin hangi aşamada olduğunu ‘online’ olarak anında görebileceklerini açıkladı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamuoyunda vergi incelemesinin genelde “korkutucu” olarak algılandığını ancak söz konusu işlemin her aşamasında mükellefin birçok hakkı bulunduğunu belirterek, “Mükelleflerimiz hazırladığımız portal ile artık vergi incelemelerinin hangi aşamada...
 • Bağımsız Denetçilere Yeni Bir Görev

  Bağımsız Denetçilere yeni bir görev daha. Konuya ilişkin Yönetmelik yayınlandı 2 Haziran 2016 Tarih ve 29730 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan, “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik“le Bağımsız Denetçilere onaylatılması zorunlu kuruluşlardan bazıları daha açıklandı. Eski hali :İkinci fıkra uyarınca...
 • 10 soruda bağımsız denetim

  Bağımsız denetim, öncesinde sınırlı alanlarda uygulaması bulunmakla birlikte, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile iş hayatımızdaki önemini her geçen gün artırarak yer edinmeye başlamış bulunmaktadır. Konunun firma yönetim kurulu üyeleri ve mali yöneticileri tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıda soru-cevap yöntemi kullanılıp özellikle yeni TTK yönüyle değerlendirilerek faydalı...
 • Bağımsız Denetimde Zorunlu Rotasyon

  ÖZET Denetçi bağımsızlığı finansal raporlamaya güven açısından son derece önemlidir.  Ancak, en son Enron ve WorldCom gibi şirketlerin denetiminde  hataların tespit edilememesi, finansal raporlamanın güvenilirliğine ciddi olarak zarar vermiştir. Söz konusu  hataların  tespit  edilememe  sebebinin, denetçi ile müşterisi arasındaki uzun dönemli ilişki nedeniyle denetçi bağımsızlığının azalması olduğuna inanılmaktadır. Bu...
 • Yeni İş Mahkemeleri Nasıl Teşkilatlanacak

   İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI gündemde bu tasarıya göre iş mahkemelerinin teşkilatlanmasında radikal değişiklikler öngörülmektedir. Buna göre; İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulacak. Bu mahkemelerin yargı çevresi, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri...
 • Kurumsal E-Posta Hesaplarının İşveren Tarafından İncelenmesi

  İŞÇİNİN MAHREMİYETE İLİŞKİN YAZIŞMALARI İŞÇİNİN MAHREMİYETE İLİŞKİN YAZIŞMALAR İÇEREN KURUMSAL E-POSTA HESAPLARINI İŞVERENİN İNCELEMESİ VE BU YAZIŞMALARI İŞE İADE DAVASINDA DELİL OLARAK KULLANMASI ÖZEL HAYATA SAYGI VE HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ DEĞİLDİR ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU Başvuru Numarası: 2013/4825, Karar Tarihi: 24.03.2016 ÖZETİ: A. Özel hayata saygı hakkının ve haberleşmenin...
 • Girişimcilik Destek Programı

  Programın Amacı Girişimciliğin desteklenmesi Girişimciliğin yaygınlaştırılması Başarılı işletmelerin kurulması Programdan Kimler Yararlanabilir? Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler(31/12/2017’e kadar), Girişimciler İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)   Programın Kapsamı Bu program, A.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, B.Yeni Girişimci Desteği, C.İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği D.İş Planı Ödülünden oluşur....
 • 2015 yılı faaliyet dönemi denetçisinin 2016 yılı içinde seçilmesi ve imzalanan sözleşmelerle yapılan denetimler hakkında Kurul Kararı (13.05.2016)

  T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KURUL KARARI   Karar Tarihi: 12/05/2016 Karar No : 75935942-050.01.04 –   Gözetim ve Denetim (II) Daire Başkanlığı’nın 11/05/2016 tarihli müzekkeresinde; 2015 yılı hesap döneminde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 397 inci maddesi kapsamında bağımsız denetime tabi olduğu tespit edilen...
 • Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerde Genel Kurullar Nasıl Olmalı

  Sirküler No: 1823 2015 hesap dönemi için 2014 yılı genel kurulunda TTK’na göre bağımsız denetçi seçen şirketlerin, bu yıl yapacakları 2015 yılı olağan genel kurulları denetime tabi olmayan şirketlere nazaran bazı farklılıklar arz etmektedir. Şöyle ki; – Toplantıya denetim şirketi temsilcisinin katılımı gerekir. – Gündeme “bağımsız denetim raporunun okunması”...