Eksik Gün Bildiriminde Çalışan Sayısı 10 Kişi Olarak Belirlendi

Resul KayaSosyal Güvenlik0 Yorum25 Ağustos 2013
4447 sayılı Kanun ile Mülga 506 sayılı SSK kanunda yapılan düzenleme de sigortalıların 30 günlük Hizmet süreleri,30 günden az gösterilmesi halinde sigortalının neden eksik çalıştığını gösteren belgelerin ilgili SSK Müdürlüğüne bir form ekinde verilmesi zorunlu hale getirilmişti.
5510 sayılı Kanun da aynı uygulamaya devam edilmiştir.
5510/86.Madde
Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi şarttır.Kurumca belirlenen işyerlerinde bu şart aranmaz.
Bu Konuda Yapılan Düzenleme:
SSİY 102.Maddesinde 14.Fıkrasında düzenlemeye gidilmişti.
 Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50′sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 50  ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz.(16/06/2011 Tarihli RG.)
17/04/2012 günü RG yayınlanan SSİY değişiklik ile;
On dörduncü fıkrasında yer alan “50” sayısı “30” olarak değiştirilmiştir.
21/08/2013 Tarihli RG SSİY yapılan değişiklik ile;
10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz.
Böylece  30 ifadesi 10 olduğundan , 10 kişi üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir.
10 İşçiden az işçi  çalıştıran İşyerleri  SSİY yer alan EK/10 belgesini düzenlemeleri gerekecektir.
5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin 4 uncü ve 5 ınci fıkralarında yapılan düzenlemelere göre, aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte ay içinde (30) günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalıların aşağıdaki belgelerden durumlarına uygun olan/olanlar;
1) İstirahatlı olduğunu gösteren resmi kuruluşlara ait sağlık tesisleri veya işyeri hekimlerince düzenlenmiş hekim raporu,
2) Ücretsiz izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,
3) Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk haline ilişkin belgeler,
4) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,
5) En az işveren tarafından imzalanmış puantaj kayıtları,
6) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmi makamlardan alınan yazı örneği,
bu formun ekinde ilgili üniteye verilir veya acele posta servisi (APS), iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilir.
Yasal süresi dışında verilen söz konusu belgelerden geriye yönelik olarak her zaman düzenlenebilir nitelikte olanlar işleme konulmaz.
Yukarıda sayılan durumların dışındaki (30) günden az çalışılan sürelere ait geçerli belgeleri belirlemeye Kurum yetkilidir.
 “Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret de ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi gerekmektedir.Sigortalının eksik çalışma nedenleri Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9 nolu ekinde yer alan aylık prim ve hizmet belgesinin arka sayfasında açıklanmış olup,
01- İstirahat 12- Birden fazla
03- Disiplin cezası 13- Diğer
04- Gözaltına alınma 15- Devamsızlık
05- Tutukluluk 16- Fesih tarihinde çalışmamış
06- Kısmi istihdam 17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
07- Puantaj kayıtları 18- Kısa çalışma ödeneği
08- Grev 19- Ücretsiz doğum izni
09- Lokavt 20- Ücretsiz yol izni
10- Genel hayatı etkileyen olaylar 21- Diğer ücretsiz izin
11- Doğal afet 22- 5434 SK ek 76, gm 192
Belgeler Ne Zaman Verilecektir?
Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların eksik çalıştıklarını ispatlayan belgelerin Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 nolu ekinde yer alan belge ile aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yada Sosyal Güvenlik Merkezine elden verilmesi veya aynı süre içinde posta ile gönderilmesi gerekmektedir.
Zamanında Verilmeyen Belgeler yada SGK Geçerli Sayılmayan Belgelerde Yaptırım Nedir?
Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin SGK verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin SGK’ca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait primler, SGK’ca re‘sen tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.
5510 sayılı Kanunun bu hükmüne istinaden, eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgelerin SGK verilmemesi veya verilmesine rağmen SGK’ca geçerli sayılmaması halinde;
1.)İşveren yada aracılardan eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerininbir aylık süre içinde verilmesi,
2.)7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek yazı ile istenilecek, ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin söz konusu yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde verilmemesi halinde, bahse konu prim belgeleri ilgili SGK Ünitece re‘sen düzenlenerek, tahakkuk eden primler yine 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek bir  yazı  eki ile işveren yada aracılara bildirilecektir.
Eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgelerin ;
A)SGK verilmemesi ,
B)SGK’ca  geçerli sayılmaması halinde,
7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek yazı eki  ile işveren yada aracılardan eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belge değil, sigortalıların eksik bildirilen sürelerine ilişkin ek nitelikteki aylık pim ve hizmet belgelerinin verilmesi istenilecektir.
Eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin SGK’na verilmesine ilişkin yapılan tebligat üzerine, işveren yada aracılarca, ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi yerine, söz konusu belgede kayıtlı sigortalıların eksik çalışma nedenlerine ilişkin her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belge ibraz edilmesi halinde (belgelerin noter tasdikli veya resmi nitelikte olması kaydıyla), söz konusu belgelere de itibar edilecektir.
Eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgeleri SGK vermeyen veya vermelerine rağmen SGK’ca geçerli sayılmayan işveren yada aracılara gönderilecek olan tebligatlarda, ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin hangi sigortalılar için düzenlenmesi gerektiği, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarı da belirtilecektir.
İşveren yada aracılardan istenilecek olan ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgesindeki prime esas kazanç tutarının ne kadar olacağı, sigortalının ilgili ayda daha önce SGK  bildirilmiş olan prime esas kazanç tutarının, prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunan günlük kazanç tutarının eksik bildirilen gün sayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.

VEDAT İLKİ / ALİTEZEL.COM

 

Eksik Gün Bildiriminde Çalışan Sayısı 10 Kişi Olarak Belirlendi Hakkında Yorum Yaz

SGK 3600 Günden Emeklilik Şartları

SGK 3600 Günden Emeklilik Şartları

Aşağıdaki şartları sağlayan Erkek vatandaşlarımız 3600 gün ile SSK’dan emekli

Resul Kaya1 Yorum2 Ağustos 2013
TMS 7 Nakit Akış Tablosu

TMS 7 Nakit Akış Tablosu

         GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden

Resul Kaya1 Yorum25 Aralık 2014
Sigorta veya Emekli Sandığı’ndan en erken ne zaman emekli olabilirim?

Sigorta veya Emekli Sandığı’ndan en erken ne zaman emekli olabilirim?

Rumuz: L. Kerem   24.05.1972 doğumlu bayanım. 01.10.1991 tarihli Sigorta

Resul Kaya0 Yorum7 Temmuz 2013
Hibe Kredileri ve Devlet Teşviklerinin, Gelir veya Öz Kaynak Olarak Değerlendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi

Hibe Kredileri ve Devlet Teşviklerinin, Gelir veya Öz Kaynak Olarak Değerlendirilmesi ve Muhasebeleştirilmesi

Devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesinde iki farklı yaklaşım görülmektedir. (1)   Gelir Yaklaşımı: (1.1) Devlet

Resul Kaya0 Yorum28 Temmuz 2015
SSK ve BAĞ-KUR Statüsünde Aynı Ayda Çalışma Varsa Gün Sayısı Nasıl Belirlenir

SSK ve BAĞ-KUR Statüsünde Aynı Ayda Çalışma Varsa Gün Sayısı Nasıl Belirlenir

 2015/19 Sayılı Genelge ile 2013/11 Sayılı genelge de (4/a SSK)

Resul Kaya0 Yorum28 Temmuz 2015
Borçlar Siliniyor

Borçlar Siliniyor

12 aydan fazla Bağ-Kur borcu olanlar dikkat! Bu ayın sonunda

Resul Kaya0 Yorum28 Temmuz 2015
ercüment
çok güzel olmuş
CANAN ORMAN
merhaba 23.10.1968 doğumluyum 01.10.1989 sigorta girişim 1641 gün prim ödemem var 1991 doğumlu tek çocuğumvar doğum borçlanması yaparak 3600 …

Bülten

Arşivler

Döviz Kurları

Satış
Alış
AUD
2.0305
2.0173
CAD
2.1421
2.1325
CHF
2.9004
2.8819
DKK
0.4102
0.4082
EUR
3.0561
3.0506
GBP
4.3503
4.3277
JPY
2.2498
2.2350
KWD
9.2538
9.1342
NOK
0.3411
0.3389
SAR
0.7436
0.7423
SEK
0.3251
0.3218
USD
2.7889
2.7839