Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz....

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz. Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yılbaşında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.

İşverenlerin, fazla çalışma yaptıracakları işçilerin onayını yada muvafakatini 4857 sayılı kanun gereği alması gerekmektedir. Bunun gerekçesi de  4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesinin 7. fıkrasında  vurgulanmıştır. Bu düzenlemeye göre; “Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.” 4857 sayılı  İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nin “Fazla Çalışma Yaptırılacak İşçinin Onayı” başlıklı 9. maddesinde de; “Fazla çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir.Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır.” denilmektedir.

O  halde bu yasal düzenlemelerden de vurgulandığı  üzere, işverenlerin her takvim yılı başında, işyerlerinde fazla çalışma yaptıracakları işçilerin yazılı onayını ya da muvafakatini alma zorunluluğu bulunmaktadır.

2014 yılına ait  Fazla Çalışma/Fazla Mesai Onay yazısını işçiden alınması gerekmektedir.

İlk işe girişlerde iş sözleşmesinde belirtilse bile,her yıl rutin olarak bu onay yazılarının işçiden alınarak özlük dosyalarında saklanması gerekir.

Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmelerinde, işçilerin işyerinde uygulanacak olan fazla çalışmalara onay verdiklerine ilişkin söz konusu bu hükümlerin, sadece iş sözleşmelerinin imzalandığı takvim yılı için geçerli olacağını belirtmekte fayda görüyoruz.

ÖRNEK

A(A.Ş.) şirketinde işe giren Mehmet bey 15.05.2013 yılında işveren ile işçi arasında hizmet akdi sözleşmesi imzalanmıştır.

Bu hizmet sözleşmesinde İşçi Mehmet Bey işverenin belirlediği zamanlarda Fazla çalışma yada fazla mesaili çalışmalara onay verdiğini sözleşmeyi imzalayarak geçerli kılmıştır.

Bu anlamda söz verme 31.12.2013 tarihine kadar yürürlükte olacaktır.

01/01/2014 yılından itibaren işveren işçi Mehmet Bey’den 2014 yılı için Fazla Çalışma yada Fazla Mesaili çalışmalara karşı onay almalıdır.

Yargıtay bir görüşünde bu konuda yukarıdaki örneği destekleyen hüküm tesis etmiştir.

“Taraflar arasında yapılmış olan iş sözleşmesinin “Özel Şartlar” başlığını taşıyan 8.2. maddesinde “işveren, gerekli gördüğü taktirde, işçi, iş saatleri dışında veya tatil günlerinde (bayram, genel tatil ve hafta tatili) çalışmayı kabul eder.”kuralına yer verilmiş ise de, fesih tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41.maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmelik uyarınca fazla mesai için her yıl yeniden işçinin muvafakatinin alınması gerekir. Bu nedenle, sözleşmede fazla mesai yapmaya davacının rıza gösterdiğine ilişkin hükmün ancak ilk yıl için geçerli olduğu kabul edilebilir…” denilerek, taraflar arasında imzalanan iş sözleşmelerinde, işçilerin işyerinde uygulanacak olan fazla çalışmalara onay verdiklerine ilişkin onay  hükümlerinin bulunması halinde dahi, söz konusu bu  onayların  yeni takvim yılı itibariyle yenilenmesi gerekliliğinin yasal önemine değinilmiştir. Yrg. 9. HD.’nin, 08.05.2006 tarih ve E: 2006/10028, K: 2006/13006 sayılı Kararı.

ONAY YAZISI ÖRNEĞİ

4857 sayılı  İş Kanunu  gereği; fazla çalışma ihtiyacı olan işveren fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayını her yılbaşında işçilerden yazılı olarak alacaktır.

Yazılı onay için İş Kanunda örnek bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bununla ilgili işyerinde genel bir duyuru yada tebliğ tebellüğ şeklinde bir yazı örneği çıkarabilirsiniz.

Örneğin:

Fazla Çalışma İzin Onayı

……… adresinde kurulu ………. ……….unvanlı işyerimizde ……..tarihinden itibaren……… gün süreyle………..nedenlerle fazla çalışma yapılacaktır.4857 sayılı İş Kanunu 41.maddesine istinaden çıkarılan İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinin 9.maddesi gereği onay vermenizi rica ederim.

Tebliği Olunur.. …/…/2014

Tebellüğ Ettim

İşçi                                 İşveren/İşveren Vekili

Adı Soyadı                                   Adı Soyadı

İmza                                        İmza-Kaşe

**

………………….işverenliğine

Konu: Fazla Çalışma İzin Onayı                    Tarih:…………………….

İlgi:………………………….yazınız

……… adresinde kurulu ………. ……….unvanlı işyerimizde ……..tarihinden itibaren……… gün süreyle………..nedenlerle fazla çalışma yapılacağını………………yazınız ile öğrendim.4857 sayılı İş Kanunu’nun 41.maddesine göre fazla çalışma ve/veya fazla sürelerde çalışma yapmayı kabul ediyorum.

İşçi /Ad Soyad

(Dilekçe örnekleri Baş İş Müfettişi  Sn. Cumhur Sinan Özdemir Üstadın Yazılarından derlenmiştir.)

2014 YILINDA İDARİ PARA CEZASI

Fazla çalışma için işçiden onay belgesi almayan işverene 4857 sayılı İş Kanunu’nda idari para cezası düzenlenecektir. Fazla çalışma yada mesai onayı alınmadan fazla çalıştırılan ;

Ø  Her bir işçi için işverene 2014  yılında 246 TL idari para cezası uygulanacaktır.

ÖRNEK:

A (A.Ş.) işyerinde 250 işçi çalışırsa bu yazıda alınmadığı taktirde her bir işçi ibaresinden yola çıkıldığında 250x 246(İdari Para Cezası)    =61.500 TL. uygulanacaktır.

İdari para cezası ,fazla çalışma /mesai yapan  her bir işçi için uygulandığında  işçi sayısı fazla olan işyerlerinde tutar yüksek olacaktır. İşverenlerin bu konuya  önem vermeleri, en kısa sürede örneklere  uygun fazla çalışma /mesai izin onaylarını almaları ve işçi özlük dosyalarında bulundurmaları gerekmektedir.

Kategoriler
Sosyal Güvenlik
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR