İş Ehline Teslim Edildi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, şirket ortaklarının, üçüncü bir kişiden veya ortak olduğu şirketten olan ve üzerlerinde sınırlı bir ayni hak, haciz ve tedbir bulunmayan, vadesi gelmiş alacağının...
70128d0730b3592ce651f85be4c979a4_1298729195

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, şirket ortaklarının, üçüncü bir kişiden veya ortak olduğu şirketten olan ve üzerlerinde sınırlı bir ayni hak, haciz ve tedbir bulunmayan, vadesi gelmiş alacağının bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulması mümkün.

Bu durumda, şirket ortaklarının, “331- Ortaklara Borçlar” hesabında kayıtlı olan alacaklarını, ortak oldukları şirkete ya da bir başka şirkete ayni sermaye olarak koyması olanaklı.
Ancak Türk Ticaret Kanunu’nun 343. maddesinde, bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulan malvarlığı unsurlarının, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce tespit edilmesi gerektiği ise hükme bağlanmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 15 Temmuz 2013 tarihli Genelgesi’nde de, bu hüküm pekiştirilerek ilgili işlem için şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanacak bilirkişilerce alacağa değer biçilmesi gerektiği ifade edilmişti.
Oysa ki, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 2. maddesinde, serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerin, mali konularda, inceleme, tahlil ve denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmakla görevli oldukları belirtilir. Yani meslek mensupları doğal görevleri gereği sermayeye eklenecek alacakların değer tespitini yapabileceklerdir.
Bu gerçeklik, tarafımızca gerekli tüm ortamlarda ısrarla dile getirilmiş ve işin ehline teslimi sağlanmıştır. Bu çerçevede, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 27 Eylül 2013 tarihli Genelgesi ile Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu ile “331- Ortaklara Borçlar” hesabında kayıtlı ortak alacaklarının tespitinin yapılabileceğini duyurmuştur.

Anılan genelgede;
– Şirket ortağının, şirketten olan alacağını, bir başka şirketin kuruluşunda veya bir başka şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda, pay sahibinin şirketten olan alacağının varlığının tespitinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak raporun ibraz edilmesi gerektiği,
– Ortağın şirketten olan alacağını, ortağı olduğu şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda ise alacağın varlığının tespitinde, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporunun da ibraz edilebileceği belirtilmiştir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yapılan bu düzenleme uyarınca, hem iş ehline teslim edilmiş oldu hem de mahkemeler zaten yoğun olan iş yüklerinden bir nebze de olsun kurtarılmış oldu.

Ücreti bankadan ödemeyene ceza

Türkiye genelinde en az 10 kişi çalıştıran işverenlerin; işçinin, gazetecinin ve gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakını bankalar aracılığıyla ödemesi zorunludur. 10 işçinin altında işçi çalıştıran işverenler için bu zorunluluk yoktur.

Özellikle kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesi amacıyla önemli olan “Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre sistem 1 Ocak 2009 tarihinden bugüne uygulanıyor.
Yönetmelik, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5953 Basın İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu kapsamında çalıştırılan ve istisna tutulmuş olan güvenlik, istihbarat ve gizlilik dereceli tesislerde çalışanların dışında kalan işçi, gazeteci ve gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkak ödemesini düzenliyor.
Bu yükümlüğe aykırı davranan ve bankalar aracılığı ile ücret ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenler hakkında ise 2013 yılında her işçi için 134 lira, her bir gazeteci için 2 bin 195 lira ve her gemi adamı için 1756 lira idari para cezası uygulanıyor.

Kaynak: http://cumhuriyet.com.tr/?hn=445008&kn=63&ka=4&kb=5&kc=63

Kategoriler
GüncelMuhasebeVergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR