Kamu borçlularına malvarlığı araştırması yapılabilecek

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 62’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Maliye Bakanlığı amme alacaklarının takibinde haczolunacak malların tespiti amacıyla yapılacak mal varlığı araştırmasının şekli, alanı ve kapsamı ile...

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 62’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Maliye Bakanlığı amme alacaklarının takibinde haczolunacak malların tespiti amacıyla yapılacak mal varlığı araştırmasının şekli, alanı ve kapsamı ile araştırma yapılacak amme alacaklarının türü ve tutarını belirlemeye yetkili kılınmıştır. Bu yetki alacaklı amme idaresi itibariyle de kullanılabilecek.
Maliye Bakanlığı bu yetkisini Tahsilât Genel Tebliği’nde değişiklik yaparak kullanmış bulunmaktadır (Seri:A, Sıra No:5, 11.09.2013 gün ve 28762 sayılı Resmi Gazete). Buna göre;
* Devlete ait olup Maliye Bakanlığı veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip ve tahsil edilen amme alacakları için tür ayırımı yapılmaksızın yurt çapında mal varlığı araştırması yapılabilecek. Bu bağlamda amme (kamu) borçlusunun menkul ve gayrimenkul malları ile her türlü hak ve alacaklarından borcuna yetecek tutarda olan kısmının tespiti ve yapılacak tespit sonucunda amme borçlusunun tespit edilen varlıklarından borcunun tahsili için gerekli işlemler yapılması mümkün olabilecek.
Teknik anlamda kamu borçlusunun Türkiye çapında mevcut menkul ve gayrimenkul varlıklarının belirlenmesine yönelik yapılacak bu çalışmaya “Mal Varlığı Araştırması denilmektedir. Bu araştırmanın yapılabilmesi için kamu borçlusunun mevcut borç toplamının 5 bin TL ve üzerinde olması gerekmektedir.
Söz konusu takibin yapılabilmesi için öngörülen 5 bin TL’nin altında kalan kamu alacağı için bu takip yapılmayacak. Buna karşın mal varlığı araştırmasının elektronik ortamda yapılabilmesi durumunda takip konusu tüm amme alacakları için tutar sınırı olmaksızın yurt çapında mal varlığı araştırması yapılabilecek.
Yurt çapında mal varlığı araştırmasının amme borçlusunun haczi mümkün mal varlığının belirlenerek haczedilmesini sağlamak amacıyla yapıldığı dikkate alınarak; alacaklı tahsil dairelerince bu araştırmanın bulundukları illerde doğrudan veya bu konuda görevlendirilmiş dairelerce, diğer illerde ise aynı neviden tahsil daireleri aracılığı ile Amme Alacaklılarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un haczin uygulanması şekline ilişkin hükümlerine göre yapılacak.
Alacaklı tahsil daireleri, ivedilik arz eden durumlarda, bulundukları illerin dışında tespit ettikleri ve haciz bildirisi düzenlenmek suretiyle haczedilmesi gereken malları doğrudan haczedebilecekler.
Alacaklı tahsil daireleri haciz bildirisi düzenlemek suretiyle haczedilebilecek mallardan elektronik ortamda araştırılmasını yapabilecek olanları araştırarak, yetki alanlarına bağlı kalmaksızın doğrudan haciz bildirisi tebliğ etmek suretiyle haczedebilme yetkisine de sahip kılınmış bulunmaktadır. Bu çalışma sırasında ayrıca yazılı ortamda mal varlığı araştırması yapılmayacak.
Maliye Bakanlığı’na bağlı olan tahsil daireleri; haciz bildirisi düzenlemek suretiyle haczedilebilecek mallardan elektronik ortamda haczi mümkün olanları yetki alanlarına bağlı kalmaksızın, elektronik ortamda haciz bildirilerinin tebliğ ile ilgili kurulan sisteme göre doğrudan ya da elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla haciz bildirisi tebliğ etmek suretiyle gerçekleştirilebilecekler.
Haciz bildirisi düzenlemek suretiyle haczedilebilecek ve bankalar nezdinde bulunan hak ve alacaklar, tapu, trafik siciline kayıtlı mallar ve benzer varlıklara ilişkin araştırmalar, bu kayıtlara elektronik ortamda ulaşılmaması halinde en az 50 amme (kamu) borçlusunun borçlarını içerecek listeler şeklinde düzenlenmiş haciz bildirilerinin tebliği suretiyle yapılabilecek. Haciz bildirileri alacaklı tahsil dairelerince veya alacaklı dairenin bulunduğu ilde bu konuda görevlendirilmiş, ilgili dairelerce doğrudan ilgili idareye tebliğ edilecek.
Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri, bankalar ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hak ve alacakların;
* Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen amme alacaklarında tutar sınırlaması olmaksızın,
* Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen amme alacaklarında 50 bin TL ve üzeri için,
* İl Özel İdareleri ve belediyelere ait amme alacaklarında ise 10 bin TL ve üzeri için tanzim edilen haciz bildirilerinin bankaların genel müdürlerine tebliğ edilmesi gerekmektedir.
Elektronik ortamda haciz bildirisi tebliğ sistemine dâhil olan banka genel müdürlükleri ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye, elektronik ortamda tebliğ edilen haciz bildirileri, sisteme dahil olmayan banka genel müdürlükleri ve şubeleri ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ye çok ivedilik taşıyan durumlar ile sistemin işletilmemesi halleri gibi zorunluluk arz eden haller dışında haciz bildirileri posta yoluyla veya memur eliyle tebliğ edilmeyecek.

VEYSEL SEVİĞ / ITO

 

Kategoriler
DenetimGüncelVergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR