Kamu Gözetimi Kurumunun ( KGK ) Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulamasına Yönelik İlke Kararları

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamaları gerekmektedir. Kanuna göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (Kurum) tarafından...

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamaları gerekmektedir. Kanuna göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (Kurum) tarafından yayımlanan özel ve istisnai standartlar ile bu alana ilişkin olarak yapılan düzenlemeler de Türkiye Muhasebe Standartlarının cüz’ünü oluşturmaktadır.

6102 sayılı Kanun uyarınca, bu Kanuna tabi gerçek ve tüzel kişilerden TMS’ye göre münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenleyecek olanlar Kurumumuz tarafından “Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Kapsamının Belirlenmesine İlişkin Kurul Kararı” ile belirlenmiştir. Söz konusu Karar uyarınca; 660 sayılı KHK’da belirtilen kamu yararını ilgilendiren kuruluşların, 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi olanların ve aynı Kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şirketlerin münferit ve konsolide finansal tablolarını hazırlarken TMS’yi uygulamaları gerekmektedir.

Finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenleyen şirketlerin bazılarının, TMS’de özel hüküm bulunmayan hususlarla ilgili olarak uygulamakta oldukları muhasebe politikalarının birbirinden farklılık arz ettiği ve bu farklılıkların finansal tablolar üzerinde önemli etkilere sahip olduğu görülmektedir. Finansal tablolarını TMS’ye uygun olarak düzenlemek zorunda olan şirketlerin finansal tablolar aracılığıyla ilgililere sunduğu bilgilerin gerçeğe ve ihtiyaca uygunluğunu, karşılaştırılabilirliğini, doğrulanabilirliğini ve anlaşılabilirliğini arttırmak, finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini kolaylaştırmak amacıyla TMS’de bir düzenleme yapılıncaya kadar uygulama konuya ilişkin  Kurul İlke Kararlarıyla yönlendirilmektedir.

Sayı

Konu

Yayımlanma Tarihi

Dosya İndir

2013 – 1

Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi

20.05.2013

(PDF)

2013 – 2

Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi

21.07.2013

(PDF)

2013 – 3

İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi

21.07.2013

(PDF)

2013 – 4

Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi

21.07.2013

(PDF)
Kategoriler
Denetim
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR