Kurumlarda Bağış Yardımlar

Nisan ayının Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verileceği ay olması nedeniyle, bugün kurumlar açısından indirilebilecek bağış ve yardımları siz değerli Yenigün Gazetesi okurlarıyla paylaşmak istedik. Kurumlar tarafından kurum kazancından indirilebilecek bağış...

Nisan ayının Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verileceği ay olması nedeniyle, bugün kurumlar açısından indirilebilecek bağış ve yardımları siz değerli Yenigün Gazetesi okurlarıyla paylaşmak istedik.

Kurumlar tarafından kurum kazancından indirilebilecek bağış ve yardımlar, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun yanında 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda da belirtilmiştir.

Önce 5510 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu açısından konuyu ele alalım:

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun; “Diğer indirimler” başlıklı 10/1-c maddesinde;”Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmı.” ile sınırlı olmak üzere indirebilecekleri hüküm altına alınmıştır, ayrıca 1 seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği’nde konuya açıklık getirilmiştir.

İlgili tebliğin; 10.3.2.1 Kurum Kazancının %5’i ile sınırlı bağış ve yardımlar başlıklı bölümünde; “…Matrahtan indirilmesi için bağış ve yardımın;

a-Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılması,

b-Makbuz karşılığı olması,

c-Karşılıksız yapılması,

d-Sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi

e-Beyannamede ayrıca gösterilmesi gerekir.

İndirilemeyen kısım diğer yıla nakledilemez.

Kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardımların tutarı, o yıla ait kurum kazancının %5’i ile sınırlıdır.

İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı, zarar mahsubu dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutardır.

 

Kaynak: http://www.gazeteyenigun.com.tr/koseyazilari/28829/kurumlarda-bagis-yardimlar-%281%29

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR