Mükelleflerce Düzenlenen Ba Ve Bs Formları İle İlgili Önemli Uyarılar

Ba ve Bs formları   gerçek usulde  ve  bilanço esasına göre  defter  tutan  mükellefler tarafından  belirli bir limiti aşan mal ve hizmet alımlarının  vergi dairesinde elektronik ortamda bildirilmesine yarayan  önemli...

Ba ve Bs formları   gerçek usulde  ve  bilanço esasına göre  defter  tutan  mükellefler tarafından  belirli bir limiti aşan mal ve hizmet alımlarının  vergi dairesinde elektronik ortamda bildirilmesine yarayan  önemli bir yükümlülüktür. [1]

Maliye Bakanlığı,  risk odaklı  vergi incelemesi projelerinden  olarak  Ba Bs formları ile  vergi mükelleflerini çapraz yöntemle denetlemektedir.  Bu nedenle, Ba Bs formları  vergi incelemelerinde veri ambarı ve elektronik  alt yapının  kullanımında önemli  bir fonksiyona sahiptir.[2]
Form Ba, form Bs  düzenli olarak aylık olarak  elektronik ortamda vergi dairesine  yollanmaktadır.  Buna göre, süresinde yollanılmayan veya noksan  ya da eksik bilgi verilmesi halinde   form Ba Bs’lerle ilgili  özel usulsüzlük cezaları  kesilebilmektedir.   Ba Bs formlarının  düzenlenmesi  sırasında  fatura tarihinin  baz alınması  gerekmektedir.   Yanlış bir uygulama  örneği olarak da:  fatura tarihi baz alınacak olup, faturanın  kayıtlara intikal  ettirildiği tarih baz alınmaz.
 Bilindiği gibi,  SMMM’ler, YMM’ler  ve  ayrıca 3568 sayılı yasaya göre unvan almış meslek  mensupları  tarafından  elektronik ortamda yollanılan   bu  formların  düzenli  doldurulması  ve süresi içersinde  vergi dairesine yollanması  gerekmektedir. Şirketler tarafından vergi dairesine e-beyan aracılık  sözleşmesi ile şifre alınması  durumunda  ise bu  formlar  şirket muhasebe müdürleri  tarafından da yollanabilmektedir. Süresi içerisinde yollanılamayan Ba Bs formlarıyla ilgili  vergi daireleri  mükelleflere ceza kesilebilmektedir. [3]
Ba Bs formları ile ilgili meslek  mensupları  tarafından  tereddüt edilen konularla ilgili  önerilerimiz aşağıda olduğu gibidir:
Buna göre;
1)    Bildirimlerin doldurulması  sırasında gerek alış ve gerekse satışlarla ilgili  vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarasının  yanlış  belirtilmesi,
2)    Form ba veya bs de fatura tarihi yerine giriş  tarihinin  (kayıtlara intikal  tarihi) yanlış  belirtilmesi,
3)    Belge sayısı kısmının  yanlış  gösterilmesi
4)    Alış veya satış rakamlarında eksik  veya yüksek  tutarlara yer verilmiş olması
5)    Mal veya hizmet alım veya satımı  yapılan   mükelleflerle ilgili  düzenlenecek  formlarda  anılan  firmaların  devir, dönüşüm, tür değişimi vb. yollarla unvanlarındaki  değişiklikler  eğer vergi hesap   numarasını  değiştirmemiş ise,  ceza kesilmez.  Benzeri değişimler nedeniyle  vergi hesap  numarası veya TC kimlik nodaki  olası değişikliklerden  dolayı  hatalı aktarımlar nedeniyle  ÖUCZ kesilmesini gerektirecektir.
6)    Muhtemel diğer hatalar
Form Ba Bs’de  vergi daireleri   bazı  hataları   kabul ederek  Ba Bs formlarına
ÖUCZ kesmemektedir.  Örneğin,
1)    Mal/hizmet alım ve satımında kullanılan  Ba Bs formlarında  vergi kimlik  ve TC kimlik numaralarının doğru  yazılması  esastır.  Bunlar doğru  yazılmışsa, unvanda  hata yapılabilir.  Burada önemli olan  vergi hesap numarası  veya  TC kimlik  numarasının  doğru  aktarılması  zorunludur.
2)    Form Ba veya Bs de  KDV hariç mal  veya hizmet  alışları  veya satışlarında %10’un altında kalan tutar hataları  kabul  edilebilir hatadır.   Burada hem satıcıya veya hem  alıcıya ceza kesilmez.
3)    Belge adedi kısmında ise; 5  adedi geçmeyen hatalarda mal veya hizmetlerin toplam bedelini değiştirmeyen hatalar eksik  veya yanıltıcı bilgi olarak   kabul  edilmez.  Ve 213 sayılı VUK’nun  mük. 355 md hükmüne göre ÖUCZ  kesilmez.
4)    2009 yılı  ağustos ayından  önceki dönemler için  yani  1.8.2009 öncesi kesilen  ÖUCZ’ların  tümünü  yargı iptal  etmektedir.(Bkz. İstanbul  11. Vergi Mahkemesi kararı, E:2013/360-K:2013/1399 sayılı kararları).   Başka bir ifade ile, Ba Bs formu  ile ilgili 1.8.2009 tarihi öncesi  cezalar yargıda iptal olmaktadır.  (Bkz. Dnş. 3.D. Kararı, 29.03.2011 gün ve E:2010/101-K:2011/903  sayılı karar).
5)    Yine, 6111 sayılı torba yasanın  kapsadığı  dönemlerle ilgili Ba Bs’den dolayı  kesilecek  özel usulsüzlük cezaları için bu  cezaların  %75’i silinmektedir.   Bakiye, özel  usulsüzlük  cezasının  %25’i ise, 6 taksite bölünerek 12 ay içerisinde ödenme olanağı  bulunmaktadır.[4]
6)    Sonuç  olarak, Ba Bs  bildirimlerinde  fatura düzenleme tarihi baz alınıp, doğru bir şekilde  bu  bildirimlerin  düzenlenmesi gerekmektedir. (Bkz.  VUK md.mük. 355, 257)   Eksik veya hatalı  doldurulan formlarda yapılan  hatanın  içeriğine bakılarak  Maliye Bakanlığı tarafından  yayınlanan  2012/1 sayılı  iç genelge incelenmelidir.  (İlgili olarak bkz.   VUK GT Seri No: 381)
7)    Tasfiyesi  bitmiş veya tamamlanmış  tüzel kişiliklerde ise, eski unvana kesilen cezalar, vergi yargısında iptal  edilmektedir.[5]   Daha sonra, vergi daireleri  tasfiye olmuş şirketin kanuni temsilcisine bireysel olarak   özel usulsüzlük cezası  ihbarnamesini tebliğ  etse bile, bu gibi tarhiyatlar da yine yargıdan geri  gelmektedir.   Burada Gelir İdaresi Başkanlığı’nın  bu gibi cezaları  kesmemesi  bilhassa  1.8.2009 öncesi dönemlerle ilgili Ba Bs formları, e-beyan özel  usulsüzlük cezalarını hiçbir şekilde  kesmemesi  gerektiği görüşündeyiz.

Eda KAYA
Stajyer SMMM[1] Söz konusu  formlar KDV hariç 5.000,00 TL mal ve hizmet  alımı  üzerindeki durumlarda düzenlenmektedir.
[2] Bkz.  VUK md. 148, 149 ve mük. Md 257
[3] Bkz. 213 sayılı VUK  İç Genelgesi Seri No: 2012/01. Bkz.  www.gib.gov.tr. Söz konusu  genelge için bkz.   11.06.2012 gün ve 6276 sayılı genelge.
[4] 6111 sayılı  torba yasa md.4
[5] Bkz. Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun 23.10.2009 gün E:2009/212-K:2009/456 sayılı ve Danıştay 3. Dairesinin 23.10.2008 gün E:2008/215-K:2008/3191 sayılı kararları.
Kategoriler
MuhasebeVergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR