Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine 30.000-TL’ye Kadar Cezalar Kapıda !

İnternet Sitesi Zorunluluğu Kanuna ve 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Şirketlerinin açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik  hükümlerine ve Türk Ticaret Kanununa göre denetime tabi sermaye şirketlerin yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde, kanunda...

İnternet Sitesi Zorunluluğu

Kanuna ve 01.07.2013 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Şirketlerinin açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik  hükümlerine ve Türk Ticaret Kanununa göre denetime tabi sermaye şirketlerin yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde, kanunda ve yönetmelikte öngörülen hususları internet sitelerinde yayınlamakla yükümlüdürler.

İnternet sitesi kurma zorunluluğu kapsamındaki şirketler internet sitelerinde şirket yönetim kurulu ve denetçileri hakkındaki bilgileri, şirketin taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarları, bölünme ve birleşme hallerinde finansal tabloları, birleşme sözleşmeleri ve raporları, şirketin feshine ve genel kurul kararının iptaline dair kararlar, şirketin pay sahipleri sayısındaki düşüş, şirket sözleşmesindeki değişiklikler ve ilgili yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen diğer tüm hususlar hakkındaki bilgiler şirketlerin internet sitelerinde yer almalıdır.

Bu konuda şirketlerin yükümlülüleri aşağıdaki gibidir;

(1) Şirketler, Kanunun 1524 üncü maddesi ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca internet sitesinin özgülenmiş kısmında bulunması öngörülen içeriği Bakanlık tarafından bir format belirlenmiş ise o formatta, belirlenmemişse elektronik ortamda MTHS’ye bildirir.

(2) Şirketler tarafından internet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümünün şirkete ait internet sitesi üzerinden veya MTHS’ler üzerinden arama motorları tarafından kolay bulunabilmesi için, ana sayfada “bilgi toplumu hizmetleri şirket unvanı” şeklinde bir ibareye yer verilir.

(3) Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, internet sitesinde yer alan içeriğin sitede yayımlanması, değiştirilmesi ve yenilenmesi gibi işlemlerde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanırlar.

(4) Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, ilgili bilgilere erişim için internet sitesi içinde “http://firmaalanadi/bilgitoplumuhizmetleri” adresinden yönlenmeyi sağlarlar. Şirketin farklı markalar ve pazarlama amaçları ile birden fazla alan adı sahibi olması durumunda her bir alan adı için bu ilke uygulanır.

(5) Şirketler, sahip oldukları internet sitelerinde erişime açık bulundurdukları bilgi ve belgeleri 12 nci maddeye uygun olarak elektronik ortamda arşivlerler.

(6) Şirketlerin sahip oldukları internet siteleri,  ilgili yönetmeliğin 11 inci maddede öngörülen teknik hususlar ve güvenlik kriterlerine uygun olarak işletilir.

Teknik hususlar ve güvenlik kriterleri

(1) Şirketlerin ve MTHS’lerin, bu Yönetmelik uyarınca yürütmekle yükümlü oldukları faaliyetler nedeniyle asgari yedekleme ve felaketten kurtarma planlarına, yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olmaları gerekir.

(2) Şirketler ve MTHS’ler, Kanunun ve bu Yönetmeliğin internet sitesinde bulunmasını öngördüğü asgari içeriğin üçüncü kişilere karşı erişilebilirliğini, bütünlüğünü, güvenliğini, değiştirilmezliğini ve inkar edilmezliğini sağlarlar.

(3) Şirketler ve MTHS’ler, verdikleri hizmetlere ilişkin sunucuları barındıran veri merkezlerini ve sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kurup işletebilecekleri gibi bulut bilişim teknolojisi de dahil olmak üzere güncel teknolojileri kullanarak yurt dışında da kurup işletebilirler veya hizmet satın alabilirler.

(4) Şirketler ve MTHS’ler, işleyiş ve güvenlik kriterlerine ilişkin olarak;

a) ISO/IEC 27001 standardına uyarlar.

b) Engelli bireylerin erişilebilirliği sağlamak için ise ISO/IEC 40500:2012 (W3C Web Content AccessibilityGuidelines (WCAG) 2.0) standardına uyduklarını taahhüt ederler.

(5) Elektronik imzalı belgelerin uzun ömürlü olabilmesi için güvenli elektronik imzaların, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 2/7/2012 tarihli ve 2012/DK-15/299 sayılı Kurul Kararı ile yayımlanan Elektronik İmza Kullanım Profilleri Rehberinde yer alan Arşiv Elektronik İmza Uzun Dönemli ve SİL Kontrollü Güvenli Elektronik İmza Politikaları (Profil P3)’na veya Uzun Dönemli ve ÇİSDuP Kontrollü Güvenli Elektronik İmza Politikaları (Profil P4)’na uygun olarak üretilmesi ve bu imzaların saklanması gereken süre içinde belirli zaman aralıklarında arşiv formatında güncellenmesi gereklidir.

Elektronik arşivleme

(1) İnternet sitesinde yayımlanan içerik, ilgili mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmedikçe internet sitesindeki yayımının son bulduğu tarihten itibaren beş yıl süre ile elektronik olarak arşivlenir.

(2) İçeriğin MERSİS ve/veya diğer veri tabanlarına bir MTHS aracılığıyla aktarılması Bakanlık tarafından zorunlu kılınmışsa bu içerik Bakanlık tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak ilgili veri tabanına aktarılabilir.

(3) İnternet sitesinde yer alacak içeriğin arşivlenmesinde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılır.

MTHS : Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı

 

Şirket’lerin internet sitelerine bu gibi yatırımları yapmasının yanında Şirket’ler MKK’nın ” https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/ ” linkinden üye olarak yıllık belli bir ücret karşılığında bilgi ve belgelerini kanunlar ölçüsünde paylaşabilirler.

 

Suçlar ve Cezalar

1524 üncü maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Bu nedenle şirket yönetim organı üyeleri 30.000-TL ye kadar para cezasına alabilirler.

www.resulkaya.com.tr/bir-cok-sirket-sahibine-ceza-kapida

 

 

Kategoriler
DenetimGüncel
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR