Şirketlerin İrtibat Bürolarının Bildirimi

Geçtiğimiz hafta yabancı sermayeli şirketler ve şubelerini bildirimlerini sizlerle paylaşmış ve gelecek yazıda da yabancı sermayeli şirketlerin irtibat bürolarının bildirimini ele alacağımızı yazmıştık. İşte bugün bu konuya değineceğiz. Doğrudan...

Geçtiğimiz hafta yabancı sermayeli şirketler ve şubelerini bildirimlerini sizlerle paylaşmış ve gelecek yazıda da yabancı sermayeli şirketlerin irtibat bürolarının bildirimini ele alacağımızı yazmıştık. İşte bugün bu konuya değineceğiz.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde; “İrtibat bürolarının işleyişi hakkında hükümler” başlıklı 8’inci maddesi;

İrtibat bürolarının faaliyet sürecinde aşağıdaki esaslar geçerlidir.

a) İrtibat bürolarına ilk başvurularda, azami 3 yıl süre ile beyan edilen faaliyet kapsamında izin verilir. Faaliyet sürelerini uzatmak isteyen bürolar, faaliyet süresinin sona ermesinden önce Genel Müdürlüğe müracaat ederler.

b) Genel Müdürlük süre uzatma taleplerini, büronun geçmiş yıl faaliyetleri, yabancı şirketin Türkiye’de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri, mevcut ve öngörülen harcama tutarı ile istihdam edilen personel sayısı çerçevesinde değerlendirerek yürütülecek faaliyetin niteliğine uygun şekilde aşağıda belirtilen sürelerle sonuçlandırabilir. Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmaz.

c) Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe iletirler. Bürolar adres, büro yetkilisi/yetkilileri veya yabancı şirketin unvan değişikliklerini, değişikliğin gerçekleşmesinden itibaren en geç 1 ay içinde, yeni adresi gösterir kira sözleşmesi, yeni atanan kişiye ilişkin yetki belgesi ya da yabancı şirketin unvan değişikliğine ilişkin belge/belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirirler.

ç) İrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-4 İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu’nu ve ekli belgelerini Bakanlığa gönderirler. Bu formu ve ekli belgelerini göndermeyen irtibat bürolarının, süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmaz. Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilir.

d) İrtibat bürolarının faaliyetlerini, mevzuata ve izinlerinde belirtilen faaliyet konusuna uygun şekilde yürütüp yürütmedikleri, resen veya ilgili kurum ve kuruluşların yazılı bildirimleri üzerine Bakanlık tarafından denetlenebilir. Yapılan denetim sonucunda, izin kapsamı dışında faaliyet gösterdikleri tespit edilen bürolara, fiilen yürütülen faaliyet için izin başvurusu yapmalarını teminen otuz gün süre verilir. Bu süre, haklı gerekçelerin varlığı halinde en fazla otuz gün daha uzatılabilir. Verilen süre sonunda başvuruda bulunmayan büroların faaliyet izni iptal edilir. Denetim sonucunda ticari faaliyet yürüttüğü tespit edilen büroların ise faaliyet izni iptal edilerek ilgili mercilere bildirilir.

e) İrtibat bürolarının faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş bırakma-yoklama fişi Genel Müdürlüğe gönderilir. Bürolar, kapanış ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye haricinde, transfer talebinde bulunamazlar.” hükmü yer almaktadır.

(ç) Fıkrasında yer alan EK-4 bilgi formuna;

http://www.ekonomi.gov.tr/upload/325E914F-AD9B-DB41-8EE2567BFF1F23C9/Ek_4_0407.xls

linkinden,

Yönetmelikte belirtilen faaliyet ve sürelerine ilişkin çizelgeye

http://www.ekonomi.gov.tr/upload/32392F41-0532-4BD2-9B38B477352F3B88/4875_Yönetmelik_0407.doc

linkinden ulaşabilirsiniz.

31 Mayıs 2013 bildirimlerin verileceği son gündür unutmayınız!

Kaynak: http://www.gazeteyenigun.com.tr/koseyazilari/29055/yabanci-sermayeli-sirketlerin-irtibat-burolarinin-bildirimi

Kategoriler
MuhasebeSosyal GüvenlikVergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR