Torba Kanun TTK-SPK’da Neyi Değiştirdi

Değerli okurlarımız 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı Torba Kanun ile 6102 sayılı TTK’nın 621’inci maddesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 128’inci maddelerine ilave hükümler...

Değerli okurlarımız 2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı Torba Kanun ile 6102 sayılı TTK’nın 621’inci maddesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 128’inci maddelerine ilave hükümler eklenmiştir. Bu yazımızın konusu söz konusu düzenlemelere yöneliktir.


TTK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

6495 SAYILI Torba Kanunun 52’nci maddesi ile 6102 sayılı TTK’nın 621’inci maddesine aşağıdaki 3 numaralı fıkra eklenmiştir.

“(3) Bir ortağın şirketten çıkarılma sebeplerinin sonradan şirket sözleşmesine konulabilmesine dair sözleşme değişikliği, şirket sermayesini temsil eden tüm ortakların genel kurul toplantısında oy birliği ile karar almasıyla mümkündür.”

07.04.2013 tarihli köşe yazımızda limited şirket ortağını ortaklıktan çıkarmanın mümkün olup olmadığını ele almıştık. Konuya ilgi duyanlar söz konusu y
azımıza bakabilirler. Ancak, kısaca tekrardan hatırlatmak gerekir ise, limited şirketlerde ortaklıktan çıkarma 640’ıncı maddede düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE, bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği sebepler öngörülebilir. Çıkarma kararına karşı ortak, kararın noter aracılığıyla kendisine bildirilmesinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir. Şirketin istemi üzerine ortağın mahkeme kararıyla haklı sebebe dayanılarak şirketten çıkarılması hâli saklıdır.

Dolayısıyla ortağın iki halde ortaklıktan çıkarılması mümkün olabilecektir. Bunlardan birincisi, şirket sözleşmesinde, bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği sebepler öngörülmüş olması ve bu sebeplerden biri gerçekleştiğinde ortaklıktan çıkarmadır. İkincisi ise, şirketin istemi üzerine ortağın mahkeme kararıyla haklı sebebe dayanılarak şirketten çıkarılması hâlidir.

Torba Kanun ile, bir ortağın şirketten çıkarılma sebeplerinin sonradan şirket sözleşmesine konulabilmesine dair sözleşme değişikliğinin şirket sermayesini temsil eden tüm ortakların genel kurul toplantısında oy birliği ile karar almasıyla mümkün olabileceği düzenlenmiş oldu.

Dolayısıyla bu düzenleme sonrası limited şirket esas sözleşmeleri hazırlanırken ortaklıktan çıkarılma konusuna yer verilerek şartların baştan belirlenmesi daha kolay bir yol olacaktır. Esas sözleşmede ortaklıktan çıkarılmaya ilişkin bir madde konulmaması halinde şirket kurulduktan sonraki süreçte esas sözleşmeye böyle bir madde eklenmesi çok daha güç olacaktır. Yeni düzenleme ile böyle bir maddenin eklenmesi oy birliğine bağlanmaktadır. Şirketin en küçük ortağı bile istemezse sonradan esas sözleşmeye böyle bir madde eklenemeyecektir.

SPK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

6495 sayılı Torba Kanunun 57’nci maddesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 128’inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. Bilindiği üzere 128’inci maddede Kurulun görev ve yetkileri düzenlenmektedir. Böylelikle, Kurulun görev ve yetkilerine aşağıdaki yetkiler de ilave edilmiş oldu.

“k) Halka açık ortaklıkların yönetim kurullarında, yönetim kurulu üyelerinin tamamının veya bir kısmının görev süresinin dolması veya üyeliklerinin boşalması sebebiyle yönetim kurulu toplantı yeter sayısının sağlanamaması ve görev süresi dolan veya üyeliği boşalan yönetim kurulu üyelerinin yerlerine görev sürelerinin bitimini veya üyeliğin boşalmasını takip eden 30 gün içinde yeni yönetim kurulu üyelerini seçmek üzere genel kurulun toplanamaması veya genel kurulda yeter sayıda yönetim kurulu üyesinin seçilememesi durumunda, Kurul, yerlerine halka açık ortaklık genel kurulunca yeni üyeler seçilinceye veya Kurulca başka üyeler atanıncaya kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu toplantı yeter sayısını sağlayacak asgari sayıda, Kurulun kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini sağlayan yönetim kurulu üyelerini resen atar. Görev süresinin dolması nedeniyle boşalan halka açık ortaklık yönetim kurulu üyeliklerine Kurulca atamalar yapılıncaya kadar, görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri görevlerine devam eder. Kurulca yapılan resen atama sonucunda geriye kalan boş üyelikler için, kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini sağlayan, boş üye sayısının 3 katı kadar kişiyi halka açık ortaklığın ortaklarından aday göstermelerini talep eder. Kurul bu talebini ortakların halka açık ortaklıkta sahip olduğu pay oranlarını dikkate alarak belirler ve bu bentteki esaslara uygun olarak atama yapar. Olağan genel kurul toplantısını kanuni süresi içinde üst üste iki hesap dönemi içinde yapmayan ve yönetim kurulu üyeleri kısmen veya tamamen Kurulca yukarıdaki fıkralar uyarınca atanmış halka açık ortaklıklarda genel kurulun yetkileri YTM tarafından kullanılabilir. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir.”

Söz konusu yetkinin kullanılmasına ilişkin ayrıntılı düzenlemelerin yapılabilmesi için Kurula yetki verilmiştir. İlerleyen süreçte Kurul bu bendin uygulanmasına ilişkin ayrıntıları açıklayacaktır.

 

Kaynak: http://www.thelira.com/yazar/31/ekrem-oncu/2466/torba-kanun-ttk-ve-spkda-neyi-degistirdi

Kategoriler
Sosyal Güvenlik
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR