Trafik Cezalarına Ödeme Kolaylığı

Geçici 2’nci maddenin ikinci fıkrasına göre, “2918 sayılı Kanun ve 4925 sayılı Kanuna göre 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla vadesi...

Geçici 2’nci maddenin ikinci fıkrasına göre, “2918 sayılı Kanun ve 4925 sayılı Kanuna göre 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan veya dava açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş olan idari para cezaları için Ekim 2013 ayı sonuna kadar 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunulması hâlinde söz konusu cezalar 6111 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre yapılandırılır. Şu kadar ki, 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutar, 1,05 kat sayısı ile çarpılır ve Kanun hükümlerine göre ödenecek tutar bulunur, bulunan tutarın tamamının; Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarında üç eşit taksitte ödenmesi şarttır. Bu hüküm, fıkra kapsamına giren ve aslı ödenmiş idari para cezalarının fer’îleri hakkında da uygulanır. Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce bu madde kapsamına giren alacaklardan tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.”

Düzenleme uyarınca, 2918 sayılı Trafik Kanunu ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca 31.12.2010 (bu tarih dahil) tarihinden önce kesilen ancak 02.08.2013 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ya da ödeme vadesi geçmemiş bulunan veya dava açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş olan idari para cezaları Ekim 2013 sonuna kadar vergi dairelerine başvurulmak suretiyle 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılabilecektir. Hesaplanan tutar 1,05 katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 tarihlerinde olmak üzere üç eşit taksitte ödenebilecektir.

Ancak hemen belirtelim ki bu getirilen düzenleme bir af niteliğinde olmayıp, ödeme kolaylığıdır. Çünkü cezanın faizlerinin silineceği yönünde bir belirleme olmadığı gibi, bu kapsamdaki cezanın fer’ileri (gecikme faizi veya zammı) de aynı kapsamda yapılandırılacaktır. Yani cezanın fer’ileri de aynı koşullarda 3 taksitte ödenebilecektir.

Sonuç olarak, 31.12.2010 tarihinden önce kesilen ve 02.08.2013 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ya da ödeme vadesi geçmemiş bulunan veya dava açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş olan idari para cezaları Ekim 2013 sonuna kadar vergi dairelerine başvurulmak suretiyle, hesaplanan tutar 1,05 katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 tarihlerinde olmak üzere üç eşit taksitte ödenebilecektir. Bu cezaların gecikme zamları için de aynı yapılandırma mümkün olacaktır.


BELEDİYELER İLE İL ÖZEL İDARELERİNE GETİRİLEN ÖDEME KOLAYLIĞI

Geçici 2’nci maddenin birinci fıkrasına göre, “13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında borçları yapılandırılan ve bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla Kanundan yararlanma hakları devam eden il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların, 6111 sayılı Kanun kapsamında 2013 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ödenmesi gereken taksitleri, bu borçluların 6111 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre tercih ettikleri taksit sayısına göre belirlenen son taksit ödeme süresinde ödenir. Bu şekilde ödeme süresi uzatılan taksitlerin son taksitle birlikte ödenmesi hâlinde bu taksitlere geç ödeme zammı tatbik edilmez.”

Düzenleme uyarınca 6111 sayılı Kanun uyarınca borçları yapılandırılan il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarıdan 02.08.2013 tarihi itibariyle 6111 sayılı Kanundan yararlanma hakları devam edenlerden 2013 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ödemeleri gereken taksitleri tercih ettikleri ödeme planının son taksidini ödeme süresinde ödeyebileceklerdir.

Böylelikle bu kurumların 2013’ün Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ödeyecekleri taksitler son taksitin ödeme süresine kadar gecikme zammı alınmaksızın ertelenmiş olmaktadır. Bu düzenleme bir borç silme, af gibi bir durum olmayıp ödeme kolaylığı getirmektedir.

Kaynak: http://www.thelira.com/yazar/31/ekrem-oncu/2460

Kategoriler
Güncel
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR