Vergi Avukatı Olmak İstermisiniz ?

1136 sayılı avukatlık yasasının 2.maddesi avukatlık mesleğinin amacından bahsetmektedir.Bahsi geçen madde hükmüne göre;Avukatlığın amacı;”hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve...

1136 sayılı avukatlık yasasının 2.maddesi avukatlık mesleğinin
amacından bahsetmektedir.Bahsi geçen madde hükmüne göre;Avukatlığın
amacı;”hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele
ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini
ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı
organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde
sağlamaktır.

Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve
kişilerin yararlanmasına tahsis eder. “şeklinde ifade edilmektedir.

3568 sayılı meslek yasamızın 2.maddesi ise Gerçek ve tüzelkişilere ait
teşebbüs ve işletmelerin;

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri
gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve
beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri
yapmak.

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe,
finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini
düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak,
inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili
konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek,
tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Her iki yasanın ilgili maddelerini karşılaştırdığımızda;Mali
müşavirlerin de amacanın,avukatlar gibi mevzuatın ve bilginin adaletli
ve dürüstçe uygulanmasını sağlamak olduğunu görebiliriz..1136 sayılı
Avukatlık yasasında,avukatların görevinin, sadece hukuki
uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak olduğunu,3568 sayılı yasada ise
defter tumanın,raporlama yapmanın yanı sıra,yukarda bahsettiğim hükmün
(b) bendi mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini
düzenlemek görevi de yüklenmektedir.Bu cümle aslında direkt olarak
vergi avukatlığından bahsetmese de,aslında avukatlık yasasının
2.maddesinde geçen hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her
derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve
kurumlar nezdinde sağlamaktır.cümlesine denk düşmektedir.

Yasamızın içinde gizlenmiş olan vergi avukatlığı statüsünün artık gün
yüzüne çıkma zamanı gelmiştir.

Öyle ki;Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB),2007 yılı Vergi raporunda, Türk
vergi sisteminde Sayıştay’a benzer bir Vergitay kurulmasını öneriyor.

Türk vergi sisteminin daha iyi işler hale getirilmesi için vergi
idaresinin iyileştirilmesi çalışmalarıyla birlikte, vergi yargısının
bir an önce kurulması gerektiğini kaydeden TÜRMOB, vergi yargısının
itiraz komisyonu işlevinden kurtarılması gerektiğini belirtmekte.

TÜRMOB’un 2007 yılı Vergi raporu’nda, Sayıştay gibi bağımsız ve özerk
yapıya sahip olarak kurulması önerilen Vergitay’ın, toplanan
vergilerin inceleme ve denetiminden sorumlu olması gerektiği dile
getirilmekte. Vergi yargısının süratle karar verebilecek şekilde
çalışmasının sağlanabilmesi için vergi inceleme elemanlarının
savcılara benzer, mali müşavir ve muhasebecilerin de noter-avukat
karışımı bir hukuki yapıya kavuşturulması istenen raporda, iktisadi ve
idari bilimler fakültesi maliye ve işletme bölümü mezunlarına da vergi
avukatlığı unvanı verilebilmesi gerektiği de önemle vurgulanıyor.

Aslında Vergi avukatlığı mesleği 2004 yılında gündeme gelmiş ve  gelir
idaresi başkanlığının görevleri hakkında kanunun taslağında yer almış
olmakla birlikte,5345 Sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun metninden mali avukat kavramı çıkarılarak
16 Mayıs 2005 tarihli ve 25817 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve
yürürlüğe girmiştir.

Aslında yasadan çıkarılması gelir idaresinin uyuşmazlıklarla ilgili
biriminin ve biz meslektaşların lehine olmuştur.O haliyle çıkması bu
mesleğin elimizden kayıp gitmesine sebep olabilirdi.

Türmob’un 2007 vergi raporuna odalarımızın ve bizlerin sahip çıkması
gereklidir.

Vergi avukatlığı mesleği ;gerek nosyon gerek vergi hukuku bilgisi
açısından malimüşavirlik mesleğinin eksik kalan yanını
tamamlayacaktır.Her ne kadar bu mesleki statüye avukatlar sahip
çıkıyor olsa da,Prof.Dr Nihal Sabanın yaptığı araştırma neticesinde
doktora tezi olan çalışmada avukatların bu mesleki statüyü
taşıyamadıkları,Vergi hukukunu yeterince  bilmedikleri,dava
dilekçelerinde yapılmayacak hataların yapıldığı açıkça
belirtilmektedir.Sayın Saban,Avukatlar tarafından  açılan  2332 sayıda
dava üzerinde araştırma yapmış.Kendi cümleleriyle şu sonuca
varmıştır.”BU KONUYLA İLGİLİ İLK TESPİTİMİZ;BU ALANDAKİ AVUKATLIK
HİZMETİNİN YAYGIN OLMADIĞI,2.TESPİTİMİZ BU ALANDA AVUKATLIK HİZMETİNİN
YETERSİZ OLDUĞUDUR.DOSYALARIN İNCELENMESİ SIRASINDA AVUKATLAR
TARAFINDAN YAZILAN DAVA DİLEKÇELERİNİN SON DERECE YETERSİZ,ÖRNEĞİN
TARHİYATA KARŞI AÇILAN DAVALARDA DAVA DİLEKÇELERİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE
YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİNİN YER ALDIĞI VEYA DAVANIN BELLİ AŞAMASINDA
AVUKATLARIN DAVADAN ÇEKİLDİĞİ,BAZI DOSYALARDA 3-4 AVUKATIN DEĞİŞTİĞİNİ
GÖRMÜŞ BULUNMAKTAYIZ.”

Bu çalışma bilimsel bir çalışmadır.Ve Vergi avukatlığı mesleğini
bizlerin yapması gerektiğinin yazılı bir ispatıdır.Ama maalesef
odalarımız bu husus üzerinde hiç durmamaktadır.

Bu konunun gündemde tutulması için her meslektaşıma görev
düşmektedir.Ne yapabiliriz diye düşünüyor olabilirsiniz.veya siz ne
yaptınız diyebilirsiniz.

Sayın meslektaşlarım;Bu konuyu ilk olarak 2005 yılında “Hukuki.Net”
isimli sitenin forum bölümünde gündeme getirdim ve bu konuyu bir çok
avukatla tartıştım. Bugün çok iyi bir başlangıç yaptığımı fark
ettim.Bu siteye girdiğimde veya arama motoruna ismimi yazdığımda ilk
sayfanın ilk satırında bu konuyla ilgili görüşlerim
çıkıyor.Avukatların bu konudaki görüşleri gözler önüne seriliyor.

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki;Sahip çıkarsak  bu statüye de
kavuşabiliriz.Bu statüye kavuştuğumuz takdirde ise gerek saygınlığımız
gerekse gelirimiz aratacak,aynı zamanda bu konuda bazı
meslektaşlarımız uzmanlaşacağı içinde defter tutma pastası da
büyüyecektir.Hepinize Saygılar sunuyorum.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Kategoriler
DenetimEkonomiGüncelMuhasebeVergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR