Vergi Cezalarında İndirim

Ceza indirimi uygulaması; mükelleflerle vergi idaresi arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların yargı yoluna gidilmeden çözümlenmesinin bir yollarından biridir. Vergi Usul Kanunu’nun 376’ncı maddesinde indirimin şartları ve indirim oranı belirtilmiştir. Mükellefler ve...

Ceza indirimi uygulaması; mükelleflerle vergi idaresi arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların yargı yoluna gidilmeden çözümlenmesinin bir yollarından biridir.

Vergi Usul Kanunu’nun 376’ncı maddesinde indirimin şartları ve indirim oranı belirtilmiştir.

Mükellefler ve adlarına ceza kesilmiş bulunanlar, Vergi Usul

Kanunu kapsamına giren tüm vergi, resim ve harçlara ilişkin cezalar hakkında ihbarnamenin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ceza/ceza ihbarnamesini gönderen vergi dairesine cezada indirim için başvurabilirler.

Vergi cezalarından indirim, adından da anlaşılacağı üzere sadece ceza indiriminden faydalanabilecek bir işlemdir. Söz konusu bu indirimden sadece mükellef veya vergi sorumlusu olan ceza muhataplarının yararlanma imkânı bulunmaktadır. Cezalarda indirim, mükellef veya vergi sorumlusu olan ceza muhataplarının tek taraflı kullanabilecekleri bir haktır.

İndirim uygulamasından yararlanılabilecek cezalar vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarıdır.

Cezalarda indirimden yararlanmanın şartları

1-İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi

dairesine bir dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Söz konusu otuz günlük süre mali tatile veya mali tatilin bitimini takip eden güne denk gelmesi halinde, bu süre mali tatilin bitimini izleyen günden itibaren yedi gün uzar,

2-İndirim konusu yapılan cezanın dava konusu yapılmamış olması.

Tebliğ üzerine dava açılmasına rağmen, dava açma süresi içinde, vergi mahkemesince henüz karar verilmemiş olması koşuluyla, davadan

vazgeçilmesi halinde cezada indirim talebinde bulunulabilir,

3-Belirtilen süre içinde vergi aslı ve indirimden arta kalan cezanın ödenmesi,

4-Mükellefin, dava açma süresi içinde uzlaşma isteminde bulunması ve uzlaşma tutanağı imzalanmadan uzlaşma talebinden vazgeçtiğini

beyan etmesi halinde cezada indirim talebinde bulunma hakkı vardır, fakat hem cezada indirim hem de uzlaşmadan yararlanma hakkı

yoktur. Mükellef vergi ziyaına kaçakçılık sayılan fiillerle sebebiyet verirse bu tarhiyat için ceza indirimi hükümlerinden yararlanabilir,

uzlaşma hükümlerinden ise yararlanamaz,

5-Talepte bulunan mükellefin, ikmalen, resen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkı ile vergi ziyaı cezası ya da usulsüzlük ve özel

usulsüzlük cezalarının indirimden sonra kalan kısmını vadesinde veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un (AATUHK) 10’uncu maddede sayılan teminatlardan herhangi birini göstermek koşuluyla vadenin bitiminden itibaren 3 ay içinde ödemesi gerekmektedir.

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını süresinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.

Cezalarda indirim uygulanması

1-Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,

2-Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri indirilir.

 

Kaynak: http://www.gazeteyenigun.com.tr/koseyazilari/28866/vergi-cezalarinda-indirim

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Damga Vergisi Oranları 2017

  2017 Yılı Damga Vergisi Oranları açıklanmıştır. 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. 2017 yılı Damga Vergisi Oranları 29931 Sayılı Resmî...
 • Sözleşme Süresinin Uzaması ve Damga Vergisi

  Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri genellikle belirli bir süre için yapılırlar. Sözleşmelere de genellikle, süre bitiminden belli süre önce tarafların fesih bildiriminde bulunmadıkça sözleşmenin süresinin uzayacağına ilişkin...
 • İşyerleri Panik Yok Haftaya Pazartesine Kadar Uzadı

  Bana e-mail gönderenlere toplu cevaptır: Son ödeme günü 2 Ocak 2017 olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemi 9 Ocak 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. SGK  alacaklarının tahsiline ilişkin...
 • İhracatçılar, Devletten 370 Bin Dolar Hibe Nasıl Alabilir?

  02.12.2016 Gün ve 29906 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2016/03 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği İlgiTebliğ ile; Türkiye’de faaliyet...